НОВИНИ

Четиридесето заседание на Общинския съвет – Каварна на 07 март 2022 година (понеделник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесетото заседание на Общинския съвет – Каварна на 07 март 2022 година /понеделник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 91 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед на обявената епидемична обстановка, гражданите на община Каварна ще бъдат допускани спрямо заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-103 от 22.02.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 2.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.