НОВИНИ

Четиридесет и трето заседание на Общинския съвет – Каварна на 15 април 2022 година (петък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 15 април 2022 година /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх.№ 164 относно даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

3. Докладна записка с вх.№ 184 относно приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

4. Докладна записка с вх.№ 180 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г.

5. Докладна записка с вх.№ 177 относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 185 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 12.11.2021г. до 31.03.2022г.

7. Докладна записка с вх.№ 186 продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 187 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна