НС-2021-Заповед № 431/27.05.2021 г. на кмета на община Каварна за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

ЗАПОВЕД

№ 431/27.05.2021 г.  

Ha основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал. 3 от Изборния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:

Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. в община Каварна както следва:

- Ритуална зала - секции с номера 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14;

- Административна сграда в кв. „X. Димитър” - секции с номера 3, 4, 12;

- Бивш клуб на пенсионера „Радка Чаушева” - секция 5, 6, 7, 13.

В останалите населени места на общината избирателните списъци се обявяват в кметствата или търговски обекти на РПК „Съгласие”.

Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, кметовете и кметски наместници. РИК Добрич и да се огласи в местните средства за масова информация.

Контролът по изпълнението на същата възлагам на секретаря на общинска администрация.

 

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА  /п/

Кмет на Община Каварна