2025-Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи:

Искане по образец, с приложени към него следните документи:

- Документ за собственост

- Проект за подробен устройствен план

- Инвестиционен проект

- Оценка за съответствие

- Предварителни договори с експлоатационните дружества

- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра  и ІІІ-та категория

- Документ за платена такса

Срок за предоставяне:

14 дни 

Такса на услугата:

Такса, съгласно чл. 150, ал. 4 от ЗУТ и чл. 95, т. 7 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец