Административно-технически услуги "Устройство на територията"

2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец    

2025-Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

18.08.2017

Необходими документи: Искане по образец, с приложени към него следните документи: - Документ за собственост - Проект за подробен устройствен план - Инвестиционен проект - Оценка за съответствие - Предварителни договори с експлоатационните дружества - Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра  и ІІІ-та категория - Документ за платена...

2667-Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Три екземпляра от план за безопасност и здраве (ПБЗ) - Три екземпляра от план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - Други Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: - Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 25 (одобряване на ПУСО) от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени...

2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице  - Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.) Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 5 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на...

2100-Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост /Договор за наем/ - Ситуационно решение - Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда - Конструктивен проект – при необходимост - Инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за...

2114-Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост и актуална скица на имота - Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник) - Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

1991-Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (отстъпено право на строеж) - Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник) - Проект за делба/Одобрени инвестиционни проекти - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.4 от Наредба № 3...

2096-Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

02.09.2016

Небходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост  - Пълномощно - Други документи Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

2113-Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Оригинал на разрешението за строеж - Документ за собственост - Пълномощно (при необходимост) - Други документи Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 50,0 % от таксата по услуга 2112, на основание чл. 95, т.9 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на...

2130-Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (ОПС) - Виза за проектиране  - Архитектурна ситуация ( при необходимост) - Становище по част Конструкции (при необходимост) - Становище по част Електро ( при необходимост) - Други документи при пеобходимост - Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите...