Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2012-Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения за паркиране

09.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК - Снимка паспортен формат Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: безплатна Изтегли образец

2123-Издаване на удостоверение за категоризация на туристически обект – дубликат

09.09.2016

Необходими документи: Искане свободен текст Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: 100,00 лв.

2089-Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

09.09.2016

Необходими документи: Заявление Документ за собственост/договор за наем Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ доказващ завършеността на сградата Копие от диплома или документ доказващ професионална квалификация в сферата на туризма Актуално състояние на юридическо лице/декларация за липса на процедура по ликвидация и несъстоятелност Срок за предоставяне: 14...

2087-Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

09.09.2016

Необходими документи: Заявление Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: Безплатна

2050-Прекратяване на категорията на туристически обект

09.09.2016

Необходими документи: Искане свободен текст Заповед за категоризация - оригинал Удостоверение за категоризация на туристически обект - оригинал Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: Безплатна

2088-Категоризация на заведение за хранене и развлечение

09.09.2016

Необходими документи: Заявление Документ за собственост/договор за наем Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ доказващ завършеността на сградата Копие от диплома или документ доказващ професионална квалификация в сферата на туризма Актуално състояние на юридическо лице/декларация за липса на процедура по ликвидация и несъстоятелност Срок за предоставяне: 14...

2047-Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

09.09.2016

Необходими документи: Заявление Документ за собственост/договор за наем Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ доказващ завършеността на сградата Копие от диплома или документ доказващ професионална квалификация в сферата на туризма Актуално състояние на юридическо лице/декларация за липса на процедура по ликвидация и несъстоятелност Срок за предоставяне: 14...

2048-Вписване на промените в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване и издаване на удостоверения

09.09.2016

Необходими документи: Заявление Заповед за категоризация – оригинал Удостоверение за категоризация на туристически обет - оригинал Документ, доказващ промените в обстоятелствата Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: 150,00 лв.

2035-Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

09.09.2016

Необходими документи: Искане свободен текст Копие от талон за регистрация на МПС Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: Безплатна

2069-Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

09.09.2016

Необходими документи: Искане Копие от талон за регистрация на МПС Удостоверение за извършване на таксиметров превоз Удостоверение за липса на задължения от НАП Удостоверение за водач на таксиметров автомобил Удостоверение за техническа годност на ППС Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: 20,00 лв.