2013, 2393, 2395, 2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка

Такса и срок за изпълнение на услугата:

- Обикновена услуга   / в рамките на 7 работни дни /  - 15,00 лв.

- Бърза услуга  / в три дневен срок /   - 22,50 лв.

- Експресна услуга  / в рамките на един работен ден /   – 30,00 лв.

Необходими документи:

1. Искане по образец;

2. Копие на документи, удостоверяващи собствеността.

3. Копие на актуална скица от АГКК /срок на валидност 6 месеца/

4. За данъчна оценка на земеделски земи-удостоверение за характеристики на поземления имот от АГКК.

5. За данъчна оценка за учредено право на строеж- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;

6. За данъчна оценка на незавършено строителство-попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката, констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа издаден от отдел ТУС.

Срока на валидност на констативния протокол е 3 месеца от датата на издаването му.

7. За данъчна оценка по чл.3 от приложение 2- попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на оценката и съдебно удостоверение /оригинал/

8. Удостоверение за наследници /при необходимост/

9. Документ за самоличност /при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно/

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. 

Изтегли образец