Други услуги

1996-Издаване на разрешение за отсичане на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за собственост на имота 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.

2093-Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците или договор с лице, притежаващ документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.+4,80 лв./тон Изтегли образец

2031-Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

03.10.2017

Необходими документи: 1. Документ за собственост на имота 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.  

2066-Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 5,00 лв.  

2086-Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

03.10.2017

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за собственост 3. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.  

2127-Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

26.07.2018

Етап 1: Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии се извършва чрез регистриране на: 1.Заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, адресирано до общинския...

2133-Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

26.07.2018

Заявяване на услугата Услугата се заявява чрез искане по образец от осигуреното заинтересовано лице или негов законен представител. Искането следва да съдържа данни за трите имена на лицето, ЕГН, телефон за връзка, копие от трудова /служебна/ книжка. Изпълнение на услугата Издава се удостоверение за осигурителен стаж Срок за предоставяне: 14 дни Не се заплаща за услугата, /съгласно...

2134-Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

26.07.2018

Заявяване на услугата   Услугата се заявява чрез искане по образец от осигуреното заинтересовано лице или негов законен представител. Искането следва да съдържа данни за трите имена на лицето, ЕГН, телефон за връзка, копие от трудова /служебна/ книжка   Изпълнение на услугата Издава се удостоверение за осигурителен доход Срок за предоставяне: 14 дни Не се заплаща за...

2784-Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

03.01.2020

  Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Пълномощно 3. Удостоверение от съответното ръководство 4. Протокол от проведен избор 5. Удостоверение за актуално състояние Срок за предоставяне: 14 дни Цена на услугата: безплатна  

2006-Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд

08.01.2020

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст 2. Документ за платена цена на услуга Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: 10,00 лв.