КОНКУРСИ

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна - Протокол № 3

ПРОТОКОЛ № 3

на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне датите и часовете за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Днес, 09.03.2017г. от 14.00ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 29, се проведе заседание на конкурсната комисия във връзка с  III етап - събеседване с кандидатите.

На заседанието присъстваха  членовете на комисията:

Председател: 1. Митко  Недев – зам.Кмет „ФИР” на  Община Каварна;
Членове:         2. Миглена Георгиева- юрисконсулт на Община Каварна ;
                        3. Адриан Ялнъзов- общински съветник при ОбС Каварна;
                        4. Валентин Великов- общински съветник при ОбС Каварна;
                        5. Мемиш Мустафов- общински съветник при ОбС Каварна;  

Съгласно т.2.4 от Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна конкурса е присъствен. На заседанието на комисията  присъстваха допуснатите кандидати:

                       1. Елка Николова Маринова - № 1;

                       2.Тихомир Георгиев Василев - № 2;

Комисията пристъпи към обсъждане начина, времетраенето на събеседването и оценяването на кандидатите.
След направени предложения, комисията единодушно прие, събеседването да се проведе по ред на номерата на постъпване на документите на участниците. Като всяко събеседване  е поотделно с кандидатите, в рамките на 30 мин. Всеки член на комисията има право да задава на участника неограничен брой въпроси касаещи представената от същия програма за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД за 3-годишен период.
Комисията прие предложение начина на оценяване да е по шестобалната система , като на кандидатите да се поставят по две оценки: оценка за представената програма за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД за 3-годишен период и оценка от събеседването. Резултатът  от крайното класиране е осреднения сбор на двете получени оценки от всеки кандидат.

Комисията прие единодушно гласуването да е тайно.

На явилите се кандидати, бяха дадени подробно разяснения относно начина на провеждане на събеседването със всеки един от тях, както и времето което им се предоставя. Кандидатите бяха запознати и със начина на определяне на резултатите.

Комисията пристъпи към провеждане на 30 мин. събеседване с кандидат №1 Елка Николова Маринова, след приключването на първото събеседване се пристъпи  и към провеждане на събеседване с кандидат №2- Тихомир Георгиев Василев;
Комисията пристъпи към оценяване на кандидатите. След приключване на оценяването, се пристъпи към изясняване на получения  краен резултат.

Комисията прие следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Класира в конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници:

            1.място:  Тихомир Георгиев Василев с крайна обща оценка 5.20;
            - резултат от представяне на програма за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД за 3-годишен период:5.00; 
            - резултат от събеседването : 5.40; 

            2.място: Елка Николова Маринова с крайна обща оценка 4.20;
            - резултат от представяне на програма за развитие и дейността на „Каварна” ЕООД за 3-годишен период:3.70; 
            - резултат от събеседването : 4.70; 

II. Окончателно класира в конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следния участник:

            Тихомир Георгиев Василев

Комисия:
Председател: Митко  Недев: /п/
Членове:         Миглена Георгиева: /п/
                        Адриан Ялнъзов:  /п/
                        Валентин Великов : /п/
                        Мемиш Мустафов: /п/