КОНКУРСИ

Обявление за конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей- Каварна

Публикувано на: 09.02. 2018г.
Валидно до: 23.03. 2018г., 17:00 ч. 

О Б Щ И Н А   КАВАРНА

ул. "Добротица" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 И ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ЧЛ. 8, АЛ.5  ОТ ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,ЧЛ.28 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗАПОВЕД №60/09.02.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

„Директор” на Исторически музей -Каварна

1.1. Описание на длъжността: „директор” на ИМ – Директорът на Исторически музей – гр. Каварна организира и ръководи цялостната дейност на музея в рамките на определените му пълномощия и го представлява. Извършва разпоредителни действия с бюджета на музея и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания. Анализира, планира и отчита дейността на музея пред Общинската администрация, а в методическо отношение пред Министерството на културата. Създава условия за ефективното реализиране на функциите на музея, осъществява контрол над дейността на служителите и полага грижи за повишаване на квалификацията им. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в музея, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина. Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите и недвижимите културни ценности. Сключва и прекратява трудовите договори със специалистите, работниците и помощно-обслужващия персонал на музея, контролира спазването на трудовата дисциплина. Изпълнява задачи, възложени му с административни актове на министъра на културата и на Кмета на общината.

1.2. Трудово правоотношение по Кодекса на труда: за срок от 5 (пет) години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство;

1.3. Място на работа: Исторически музей - Каварна, адрес: гр.Каварна, ул.”Черноморска „ №1б

1.4. Работно време - 8 часа;

1.5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1;

1.6. Размерът на основната заплата за длъжността – не по-малко от 850 лева.

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :

образование – висше;

минимална образователна степен – магистър;

област на висшето образование – Хуманитарни науки;

професионално направление – съгласно класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: хуманитарни науки , шифър 2 – история, археология; социални, стопански и правни науки, шифър 3 - социология, антропология, науки за културата;

професионален опит – 3 година по специалността

да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява професия;

да няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

2.1. Допълнителни изисквания и квалификация- като предимство се счита:

- присъдени научни степени.

- опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

- участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

- чуждоезикова подготовка.

- компютърна грамотност.

- организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

3.1 разработване и защита на концепция на тема: „Дейност и развитие на исторически музей – Каварна“ за период от 5 години, (2018 г. - 2022 г.), подробно разработена за първата от тях 2018 г.).

3.2. събеседване - включва въпроси от нормативната уредба –ЗЗРК, ЗКН, КТ, ЗМСМА, наредби и инструкции на МК, наредби на Общинския съвет Каварна и др., касаещи музейното дело.Констатиране на наличия на умения за аргументиране и прилагане на управленски решения по компетентност. Комуникативни способности и делови качества. Професионален опит.Управленски опит.

Основни акценти на концепцията:          

Степен на познаване на нормативната уредба в областта на културното наследство;
Познаване на нормативната уредба в областта на музейното дело и опазване на културните ценности;
Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси;                                                             
Приложимост и реалистичност на вижданията за структура, управлението и организацията дейността на музея;
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса :

- заявление за участие в конкурса (свободен текст);

-документ за самоличност (копие);

- професионална автобиография;

-  свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието,  съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/.

- разработена концепция в обем до 10 (десет) страници, 7 екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове. Концепцията се предоставя в седем екземпляра, в отделен, запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с броя на членовете на комисията).

 Предоставените копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

5. Срок за подаване на документите:

Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Каварна, до дата 23.03.2018г.(включително) –съгласно чл. 91 ал. 2 т. 3 от КТ.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

При подаване чрез приносител, същият се легитимира чрез документ за самоличност.

При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Място на подаване на документите:

гр. Каварна, ул. “Добротица“ №26, етаж 1, в сградата на Общинска администрация гише №2 – деловодство ( всеки делничен ден от 08:00  до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа). Телефон за информация: 8-18-04;

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

7. Място на обявяване на списъците и съобщенията:

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса  се обявят на информационното табло в сградата на Общинска администрация  гр. Каварна,  ул. “Добротица“ №26, етаж 1 както и на интернет страницата на Община Каварна-http://www.kavarna.bg/

                                                                                       

                                                                                           НИНА СТАВРЕВА:/П/

                                                                                         Кмет на Община Каварна