КОНКУРСИ

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие  "Чиракман", гр. Каварна 
 
Публикувано на: 26.02. 2018г.
Валидно до: 12.03 2018 г., 17:00 ч.
 
О Б Я В Л Е Н И Е       
 
ОБЩИНА КАВАРНА
Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26, 
На основание Решение № 414 по Протокол №31 от 02.02.2018г. на 
                                          Общински съвет Каварна
                                           ОБЯВЯВА КОНКУРС
                                                                
 за изборна директор на  ОП"Чиркаман"  гр. Каварна със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50.  
1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
• Висше образование; образователна степен „бакалавър” или „магистър”;
• Общ трудов стаж или професионален опит: не по-малко от 3 години;
• Свидетелство за управление на МПС;
• Компютърна грамотност;
• Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност; 
• Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходна дейност;
3. заема длъжност в ръководни органи на търговски дружества;
4. са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;   
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на общинско еднолично търговско дружество;
6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на кметства, кметски наместници, заместник – кметове на общини, секретари на общини;
7. са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на кмета, заместник–кмета, кмет на кметство, секретаря на общината;
8. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавна или общинска администрация;
9. работят по трудов договор с друг работодател;
10. имат регистрирана фирма;
11. имат финансови задължения към община  Каварна.
2. Срок на договора за управление: 3 години.
3. Необходимите документи.
3.1. Заявление за участие в конкурса – (по образец);
3.2.Мотивационно писмо;
3.3. Автобиография;
3.4. Актуално свидетелство за съдимост;
3.5. Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;
3.6. Копие от трудова или служебна книжка;
3.7. Карта за предварителен медицински преглед (оригинал);
3.8. Свидетелство за управление на МПС (копие);
3.9. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1, т. 1-5 от КТ (по  образец);
3.10. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност (по образец);
3.11. Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период;
4. Място и срок:
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица" № 26, в срок от четиринадесет дни от обявяването на конкурса в един регионален и един местен вестник, и на интернет страницата на община Каварна.
Същите следва да се поставят в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и наименованието на дружеството. 
Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса. 
5. Конкурсът да е присъствен и да се проведе на три етапа:
I етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период; 
II етап - представяне от кандидатите на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман" гр. Каварна за тригодишен период;
III етап - събеседване с кандидатите. 
6. Възлага на настоящия директора на ОП "Чиракман", гр. Каварна да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското предприятие, в срока по т.4 от настоящето решение.
7. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно темите - предмет на събеседването, изготвени от комисията за провеждане на конкурса, образец на заявление по т. 3.1 от настоящото решение в срока по т. 4. от настоящото решение, в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.
8. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от пет члена, от които двама представители на общинска администрация и трима общински съветници.
8.1. Избира следните представители на Общински съвет – Каварна, които да бъдат включени в състава на комисията:
1. Виктория  Керчева;
2. Росен Димов;
3. Мемиш Мустафов.
8.2. Работата на комисията да започне на първия работен ден след изтичане на срока по т. 4. от настоящото решение, от 14,00 ч., в сградата на  община Каварна - гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.
8.3. На всеки от членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса да се изплати възнаграждение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв. 
9. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички необходими действия по обявяването и провеждането на конкурса. 
9.1. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от влизането в сила на решението на общинския съвет да обяви конкурса. 
9.2. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от провеждането на конкурса да внесе в общинския съвет доклад за определяне на представилия се успешно кандидат и класиране по ред на следващите участници.
 
 
 НИНА СТАВРЕВА:/п/
Кмет на Община Каварна

Прикачени файлове