КОНКУРСИ

Конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” - Протокол №1

 П Р О Т О К О Л №1

на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018г. на кмета на община Каварна за определяне датите и часовете за провеждане на конкурса избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, Заповед №139/13.03.2018г. за промяна представителя на общинска администрация в състава на комисията.

Днес, 13.03.2018 г. от 14.04 ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, се проведе заседание на конкурсната комисия във връзка с  I етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период.

След разисквания комисията прие следното:

    

                                                      РЕШЕНИЕ:

      

I. Допуска до II етап на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, следните участници:

1. Николай Димитров Дърлянов;

2. Галина Миткова Василева;

3. Христо Христов Соленков;

4. Йордан Симеонов Димитров;

II.Допуснатите кандидати да се яват на 15.03.2018 г. от 14:00  часа в Община Каварна, ул.”Добротица” №26. за представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период;

Комисия:

Председател: Йордан Йорданов:/П/

Членове:       Миглена Георгиева: /П/.

                      Мемиш Мустафов: /П/

    Дата: 14.03.2018г.