КОНКУРСИ

Протокол №2 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

  П Р О Т О К О Л №2

на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне датите и часовете за провеждане на конкурса избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, Заповед №139/13.03.2018г. за промяна представителя на общинска администрация в състава на комисията.

Днес, 15.03.2018 г. от 14.00 ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26 , се проведе заседание на конкурсната комисия във връзка с  II етап - за представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период.

Съгласно чл.21 ал.2 от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 234 по Протокол № 18 от 31.01.2017 г., изменена с Решение № 281 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г.  на Общински съвет Каварна, оценяването на кандидатите е по шестобалната система, като най- високата е отличен шест при точност на оценката 0,25

След   изслушване на представянето  на програмите на кандидат № 1, кандидат №2, кандидат №3,  и кандидат №4, се  пристъпи към  оценяване на кандидатите. Извършено беше оценяване.

След  получаване на  резултатите, комисията прие следното:

                                                  

                                                                 РЕШЕНИЕ:

               I. Оценките на  кандидатите във II етап - представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период в конкурса за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, са както следва:

1. Кандидат  №1  Николай Димитров Дърлянов - 25.00

2. Кандидат  №2  Галина Миткова Василева - 26.25

3. Кандидат №3  Христо Христов Соленков  - 24.50

4. Кандидат  №4  Йордан Симеонов Димитров - 23.00

              II. Допуска до  III етап - събеседване в конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, следните кандидати:

1. Кандидат №2  Галина Миткова Василева;

2. Кандидат №1  Николай Дърлянов;

3. Кандидат №3  Христо Христов Соленков;

 4. Кандидат №4  Йордан Симеонов Димитров;

              III. Допуснатите кандидати да се явят на 19.03.2018г. от 14.00ч. в Община Каварна, ул.”Добротица” №26, за събеседване.

Комисия:

Председател: Йордан Петров Йорданов  : /п/

Членове:       Миглена Георгиева:/п/.

                      Мемиш Мустафов: /п/

                     Виктория Керчева: /п/

                     Росен Димов:/п/                                                                       Дата: 16.03.2018 г.