КОНКУРСИ

Протокол № 3 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

                                         П Р О Т О К О Л № 3

на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018г. на кмета на община Каварна за определяне датите и часовете за провеждане на конкурса избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, Заповед №139/13.03.2018г. за промяна представителя на общинска администрация в състава на комисията.

 Днес, 19.03.2018 г. от 14.00 ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, се проведе заседание на конкурсната комисия във връзка с връзка III етап - събеседване в конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна.

След приключване на събеседването с кандидат № 1, кандидат №2, кандидат №3, и кандидат №4 , се пристъпи към оценяване на кандидатите.

Съгласно чл.28 ал.2 от Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 234 по Протокол № 18 от 31.01.2017 г., изменена с Решение № 281 по Протокол № 20 от 28.03.2017 г. на Общински съвет Каварна, оценяването на кандидатите е по шестобалната система, като най- високата е отличен шест при точност на оценката 0,25. Оценяването на кандидатите  се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценка по шестобалната система.

Съгласно Чл. 29.Окончателната оценка на всеки кандидат е средноаритметичната оценка от оценките на програмата за управление и от проведеното събеседване

Извършено беше оценяване.

След  получаване на  резултатите, комисията прие следното:

                                                 

                                                                 РЕШЕНИЕ:

I. Оценките на  кандидатите във III етап - събеседване в конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна, са както следва:

1. Кандидат  №1  Николай Димитров Дърлянов - 27.25

2. Кандидат  №2  Галина Миткова Василева - 22.25

3. Кандидат №3  Христо Христов Соленков - 26.25

4. Кандидат  №4  Йордан Симеонов Димитров - 21.50

 II. Класира в конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, следните кандидати :

1. място:  Николай Димитров Дърлянов с крайна обща оценка 52.25;

-резултат от представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период : 25.00;

- резултат от събеседването : 27.25;

2. място: Христо Христов Соленков с крайна обща оценка  50.75;

- резултат от представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период: 24.50;

- резултат от събеседването : 26.25;

3. място: Галина Миткова Василева с крайна обща оценка 48.50;

-резултат от представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период: 26.25;

- резултат от събеседването : 22.25;

4. място: Йордан Симеонов Димитров с крайна обща оценка 44.50;

-резултат от представяне на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период: 23.00;

- резултат от събеседването : 21.50;

III. Окончателно класира в конкурса за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, следния кандидат :

Николай Димитров Дърлянов

     

Комисия:  

Председател : Йордан Петров Йорданов  : /п/

Членове:       Миглена Георгиева:/п/.

                      Мемиш Мустафов: /п/

                     Виктория Керчева: /п/

                     Росен Димов:/п/                                                                     

Дата: 20.03.2018 г.