КОНКУРСИ

Протокол №1 на конкурса за заемане длъжността „Директор” на Исторически музей Каварна

П Р О Т О К О Л №1

на конкурса за заемане длъжността  „Директор” на Исторически музей Каварна, съгласуван с Министерството на културата, чрез писмо с вх № РД-01-7262/15.01.2018г. на зам. министър на културата - Анелия Гешева, обявен със Заповед №60/09.02.2018г. на кмета на община Каварна, издадена  на осн. чл.44, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда във връзка чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство, Правила за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор” на ИМ гр.Каварна, утвърдени на дата 09.02.2018г. от кмета на Община Каварна и Заповед № 172/28.03.2018г. на кмета на Община Каварна за определяне комисия за допускане на кандидатите, издадена на осн. чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1и чл.93 от КТ.

Днес, 29.03.2018г. от 10.00ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, се проведе заседание на комисия по допускане на кандидатите в конкурса за заемане длъжността    „Директор” на Исторически музей Каварна

 На заседанието присъстваха   следните членовете на комисията:

        Председател: Митко Недев. – зам. кмет „ФИР”;

        Членове:          1. Миглена Георгиева -юрисконсулт;

                                   2. Донка Григорова- ст. специалист „Човешки ресурси” ;

Длъжностното лице отговорно за приема и съхраняването на документите за участие в конкурса се яви и предаде регистъра,  ведно с  постъпилите документи и пликове на председателя на комисията в 10.00 часа.

           Председателя на комисията докладва:

         В деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица" № 26 в срок от обявяването на конкурса – а именно 23.03.2018г. до 17.00 часа са подадени документи от 1/един/ кандидат. Постъпили :

  • Под №1 с вх. № ЧР-13-2./20.03.2018г -12.28ч. от Пенко Николов Георгиев;

След извършената проверка комисията установи и прие, входирано заявление и приложените към него документи, ведно със 7 бр. отделни, запечатани и ненадписани пликове, спрямо същите не се пристъпи към отваряне.

По предложение на председателя комисията положи подписи върху всеки от запечатаните пликове.

Забележка: няма ;

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите .

Кандидат №1 е представил следните документи:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст)- налично;

-документ за самоличност (копие)- наличен;

- професионална автобиография- налична;

-  свидетелство за съдимост- налично в оригинал;

- медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца- не е представено поради факта,че лицето няма прекъсване;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави и допълнителна квалификация-налична диплома- магистър по специалност „История” издадена от Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/- налична трудова книжка;

- разработена концепция в обем до 10 (десет) страници, 7 екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове-налични.

Предоставените копия на документи са заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

След разисквания комисията прие  редовността на всички представени документи  и взе следното:

    

                                                      РЕШЕНИЕ:

        

I. Допуска до конкурса за заемане длъжността  „Директор” на Исторически музей Каварна, следните участници:

1. Участник под №1 Пенко Николов Георгиев;

              II. Допуснатия кандидат, да се яви на 20.04.2018г.от 10.00 ч. в сградата на  община Каварна - гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  ет.2., заседателна зала 209, за представяне и защита на концепция на тема: „Дейност и развитие на исторически музей – Каварна“ за период от 5 години, (2018 г. - 2022 г.), подробно разработена за първата от тях 2018 г.), пред комисия за провеждане на конкурса, назначена съгласно чл.94 от Кодекса на труда.

              III. Задължава допуснатия кандидат да декларират писмено, за извършеното уведомяване

от комисията за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

               IV. Протокола от решението на комисията по допускане на кандидата в конкурса за  заемане длъжността „директор”  на Исторически музей Каварна да се представи на кмета на общината за утвърждаване.

               V. Протокола от решението на комисията по допускане на кандидата в конкурса за заемане длъжността „директор” на Исторически музей Каварна да се обявя на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр.Каварна, ул.”Добротица” №26, етаж 1, както и на интернет страницата на Община Каварна: http://www.kavarna.bg/.

Комисия:

Председател: Митко Недев: /п/

Членове:       Миглена Георгиева: /п/

                      Донка Григорова: /п/

                                                                                                                     Дата: 29.03.2018г.