КОНКУРСИ

П Р О Т О К О Л № 2 отностно заседание за избор на директор на Исторически музей-Каварна

                      П Р О Т О К О Л № 2

 Днес, 20.04.2018г. от 10.00ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, се проведе заседание за избор на директор на Исторически музей-Каварна, съгласно  Заповед №60/09.02.2018г. на кмета на община Каварна.

Комисия в състав:

Председател: 1. Митко Недев – зам.-кмет на община Каварна

Членове:         2. д-р Аксиния Бутева – гл. експерт към Министерство на културата

                         3. Добрин Добрев – директор на Регионален исторически музей-Добрич

                        4. Елена Ташкова – общински координатор на КНСБ Каварна

                        5. д-р Мариана Кръстева – директор на Военноморски музей               

                        6. Красимир Петров – специалист в отдел „Духовни и социални дейности”

проведе конкурса съгласно Правила за провеждане на конкурса за заемане на длъжността директор на Исторически музей-Каварна, утвърдени на дата 09.02.2018г. от кмета на Община Каварна.

Председателят на комисията определи за технически секретар Паша Костова – н-к отдел „Канцелария на кмета”.

В рамките на 30 минути комисията се запозна с концепцията „Дейност и развитие на Исторически музей-Каварна” на г-н Пенко Николов Георгиев, след което кандидатът беше поканен за изслушване.

След изслушването на кандидата комисията премина към задаване на въпроси свързани с бюджета на музея, обновяване на експозициите, ремонт на музейните обекти, опции за финансиране от Министерство на културата, партньорство с училищата, полевата документация, мотивиране и атестация на служителите в музея, използване на „Пирамидата” за експозиции, виртуална реалност, обезопасяване на Яйлата и провеждане на културни събития, реклама и популяризиране на музейните обекти и др.

След приключване на събеседването всеки член на комисията попълни индивидуална оценъчна карта. Получената средната оценка за кандидата Пенко Николов Георгиев е 253 т., което е 93.71% от общите.

  Съгласно правилата кандидатът е получил над 60% от общия брой точки.

След  получаване на  резултатите, комисията прие следното:

                                                  

                                                                 РЕШЕНИЕ:

Комисията предлага на кмета на община Каварна да сключи трудово правоотношение с Пенко Николов Георгиев за директор на Исторически музей-Каварна за срок от 5 години, съгласно чл.28, ал.6 от ЗКН.

Комисия:

Председател: 1. Митко Недев – зам.-кмет на община Каварна /П/

Членове:         2. д-р Аксиния Бутева – гл. експерт към Министерство на културата /П/

3. Добрин Добрев – директор на Регионален исторически музей-Добрич /П/

                        4. Елена Ташкова – общински координатор на КНСБ Каварна /П

5. д-р Мариана Кръстева – директор на Военноморски музей /П/            

                        6. Красимир Петров – специалист в отдел „Духовни и социални дейности” /П/