КОНКУРСИ

Обявление за конкурс за длъжността „Директор Детска градина”

Публикувано на: 18.06. 2018г.
Валидно до: 18.07.2018г., 17:00 ч. 

О Б Щ И Н А   КАВАРНА

ул. "Добротица" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 АЛ.2 И ЧЛ.91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.217, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  И ЗАПОВЕД №400./18.06.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

                     „Директор детска градина” -2 /две/ работни места както следва:

                                детска градина „Радост“– 1 /едно/ работно място

                                детска градина „Калиакра“– 1 /едно/ работно място

1.1. Описание на длъжността: „Директор детска градина” -планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

1.2. Трудово правоотношение по Кодекса на труда:: споразумение по чл.107 от Кодекса на труда.

1.3. Място на работа:  детска градина „Радост“ в гр. Каварна, ул.”Здравец” №2  и детска градина „Калиакра“ в с. Българево, общ.Каварна, ул.Първа” №42

1.4Работно време-8 часа;

1.5Брой работни местаза които е обявен конкурс за тази длъжност2;

1.6Размерът на основната заплата за длъжността –не по-малко от 1140лева.

2.  Кандидатите да отговарят на следните изисквания по смисъла на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО :

2.1.Да са завършили висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация “учител”.

 1. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, по следните професионални направления:

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: теория и управление на образованието, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика на обучението по…., специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

2.3.Кандидатите за длъжността „директор“ на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование.

 1. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията – чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

2.6.Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието.

2.7.Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

 1. Трудовото правоотношение на кандидата като директор на детска градина да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.

3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността и компетентности:

 1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel;
 2. Комуникативна компетентност;
 3. Професионална компетентност;
 4. Управленска компетентност;
 5. Стратегическа компетентност;
 6. Компетентност за преговори и убеждаване;
 7. Ориентация към резултати.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1.Конкурсът се провежда в три етапа :

4.2.  Допускане по документи.

4.3. Защита на програма за развитие на детската градина и ефективно управление на детската градина в условията на делегиран бюджет.

4.4.  Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писменно за съображенията на отказа.

Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писменно за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

Комисията оценява кандидатите, участващи в интервюто по следните критерии:

Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността “директор” на детска градина/.

 Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.

 Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/.

Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не  общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване/.

4. Необходими документи:

 1. Заявление до Кмета на Община Каварна за участие в конкурса /по образец/.
 2. Документ за самоличност /копие, заверен лично, вярно с оригинала и подпис/.
 3. Професионална автобиография.
 4. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, ПКС /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/.
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/ или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина /легализиран/.
 6. Карта за предварителен медицински преглед /оригинал/.
 7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване /оригинал/.
 8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /оригинал/.
 9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис /.
 10. Документи за компютърна грамотност /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/.
 11. Програма за развитие на детската градина .
 12. Декларация по образец .

Програма за развитие на съответната детската градина за период от 5 години, в обем до 5 страници (А4 , шрифт - Times New Roman, размер на шрифта 12)  неподписана и  запечатана в плик.

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите

 Предоставените копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

5Срок за подаване на документите:

Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Каварна, до дата 18.07.2018г.(включително) –съгласно чл. 91 ал. 2 т. 3 от КТ.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

При подаване чрез приносител, същият се легитимира чрез документ за самоличност.

При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Място на подаване на документите:

гр. Каварна,  ул. “Добротица“ №26, етаж 1, в сградата на Общинска администрация гише №2 –деловодство( всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.). Телефон за информация: 8-18-04;

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Конкурсът да се проведе на 20.07.2018 г. от 13,00 ч. в  сградата на Общинска администрация гр.Каварна.

7Място на обявяване на списъците и съобщенията:

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса  се обявят на информационното табло в сградата на Общинска администрация  гр. Каварна,  ул. “Добротица“ №26, етаж 1 както и на интернет страницата на Община Каварна- http://www.kavarna.bg/