КОНКУРСИ

Kонкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна

Публикувано на: 14.02. 2020 г.
Валидно до: 16. 03. 2020 г., 17:00 ч.
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА
ул. „Добротица” № 26 
         
На основание Решение № 51 по Протокол № 6 от 28.01.2020 г. 
 
Обявява конкурс за възлагане на на управлението на „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна
 
1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ–Каварна” ЕООД, гр. Каварна. Конкурсът ще се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 
І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите; 
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; 
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
2. ТЕМА предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ–Каварна” ЕООД, гр. Каварна:
„Проект за управление и организация на дейността на МБАЛ Каварна за периода 2020 - 2023 г. в съответствие с действащата нормативна уредба”.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина,  и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4.  Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:
4.1. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса - по образец; 
- Молба свободен текст;
- Автобиография;
  - Актуално свидетелство за съдимост
- Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация.
- Копие от трудова или служебна книжка.
- Програма за развитие на дейността на „МБАЛ–Каварна” ЕООД, гр. Каварна за тригодишен период.
За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа - необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържа - програма за развитие на дейността на "МБАЛ-Каварна" ЕООД, гр. Каварна за тригодишен период 
- Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
- За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
4.2. Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в Деловодството на община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица”№ 26 в срок до 17:00 часа на 16.03.2020 г.
5. Конкурсът да се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала ет. 2  на следните дати и часове: 
5.1. На 18.03.2020г., 14:00 часа Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението, за участие.
5.2.  В срок до 18.03.2020 г. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.
5.3. В срок до 23.03.2020 г. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка не по-ниска от „мн. добър 4,50” по шестобалната система.
5.4. Събеседването с допуснатите кандидати да се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала ет. 2 на 25.03.2020 г. от 14:00 часа.
6. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да изготви и предложи чрез Кмета на Община Каварна, решение за одобрение от Общински съвет - Каварна. С Решението да се определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. При равни други условия кандидатите с образователно - квалификационна степен „магистър” по „Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати. В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Каварна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна и да уведоми участниците в конкурса за това.
7. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Общински съвет Каварна назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав, както следва:
1. д-р Бисерка Пачолова – директор РНЗОК;
2. д-р Светла Ангелова – директор РЗИ;
3. Дарина Маринова – председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата”;
4. Мима Василева – председател на Постоянната комисия по „Законност и установяване на конфликт на интереси”;
5. инж. Йордан Стоянов – председател на Общински съвет – Каварна
8. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Каварна избира за Председател на комисията за организиране и провеждане на конкурса: д-р Бисерка Пачолова и за Секретар на комисията за организиране и провеждане на конкурса: д-р Светла Ангелова.
 
 
            Председател на Общински съвет Каварна:     /П/  
                                                  /Йордан Стоянов/