КОНКУРСИ

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Публикувано на: 27.07.2020 г.

Валидно до: 11.08.2020 г., 17:00 ч.

Обявление Община Каварна гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26,

На основание Решение № 135 по Протокол №14 от 30.06.2020 г. на Общински съвет Каварна обявява конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

1. Основни изисквания към кандидатите:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж;

1.3 да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

1.4. да нямат непогасени задължения към Община Каварна;

1.5. да отговорят на изискванията на Чл. 20 и Чл. 21  от  Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Каварна;

1.6. да притежават правоспособност на водач на МПС, най-малко категория «В».

2. Срок на договора за управление: 3 години.

3. Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:

3.1. Заявление за участие в конкурса- по образец;

3.2. Мотивационно писмо;

3.3. Автобиография;

3.4. Актуално свидетелство за съдимост;

3.5.Копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;

3.6. Копие от трудова,  служебна книжка или документи доказващи притежаван трудов стаж;

3.7. Копие от свидетелство за управление на МПС;

3.8. Удостоверение за липса на задължения към община Каварна;

3.9. Попълнена и подписана декларация, че е запознат с ограничителните условия да бъде управител на дружеството, посочени в чл. 142 и чл. 141, ал. 8 от Търговския закон и чл. 20 и чл. 21 Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Каварна;

3.10. Програма за управление, развитие и организация на дейността на „КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна за периода на 2020 г. – 2023 г.

4. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

4.1. плик № 1 съдържа - необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

4.2. плик № 2 съдържа - програма за управление, развитие и организация на дейността „КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна за периода на 2020 г. – 2023 г.

Пликовете се поставят в един общ непрозрачен плик с надпис указващ предмета на конкурса името, адреса и телефонен номер за обратна връзка на участника и се завеждат в специален регистър по реда на неговото постъпване.

5. Място и срок:

Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица" № 26, всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. в запечатан плик в Деловодството на Общински съвет Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението.

6. Конкурсът ще е присъствен и ще се проведе на три етапа, както следва:

І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на търговското дружество за тригодишен период;

ІІІ етап - събеседване с кандидатите.

7. Настоящия управител на „Каварна” ЕООД след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока по т.5.

8. ТЕМА предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурс за възлагане на управлението на „КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна:

 „Проект на програма за управление, развитие и организация на дейността на „КАВАРНА” ЕООД, гр. Каварна за периода 2020 - 2023 г. в съответствие с действащата нормативна уредба”.

9. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от седем члена, от които двама представители на общинска администрация и петима общински съветници.

10. Общински съвет Каварна избра седемчленна комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав, както следва:

10.1. Мима Василева – председател на Постоянната комисия по законност, етика и конфликт на интереси;

10.2. Мариян Кирилов Алексиев – председател на Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми;

10.3. Христо Петров Христов – член на Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика, Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми и Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси;

10.4. Дарина Маринова – председател на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата;

10.5. Пламен Белчев – член на Постоянната комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми;

10.6. Митко  Недев – зам.-кмет „ФИР”  - представител на Община Каварна;

10.7. Павлина Алексиева- началник отдел „ПНООП“ при Община Каварна.

11. Работата на комисията започва да тече на първия работен ден след изтичане на срока по т. 5 от настоящото обявление, от 14,00 ч., в сградата на община Каварна - гр. Каварна, ул. Добротица” № 26.

11.1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала на Общински съвет ет. 3  в следните срокове:

11.2. В срок до три работни дни от изтичане на срока посочен в т. 5  Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението, за участие и обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.

11.3.  В срок до три работни дни от обявяването на  списъци с кандидатите, допуснати до втория етап.  Комисията за провеждане на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.

11.4. До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка не по-ниска от „мн. добър 4,50” по шестобалната система.

11.5.  Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала на Общински съвет ет. 3 в срок до три работни дни от обявяването на  списъци с кандидатите, допуснати до третия етап.

11.6. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му ще изготви и предложи чрез Председателя на Общински съвет, решение за одобрение от Общински съвет - Каварна. С Решението да се определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки комисията предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки на първото редовно заседание на Общинския съвет, като на същото заседание се взема решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса. В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Каварна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна и да уведоми участниците в конкурса за това.

11.7. В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50. Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

11.8. В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да се удължи срока за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува в един местен ежедневник.

11.9. В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по конкурса се прекратява и се внася докладна записка до Общински съвет с проект за решение за провеждане на нов конкурс.

12. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно темите - предмет на събеседването, изготвени от комисията за провеждане на конкурса, образец на заявление по т. 3.1. от настоящото обявление и проект на договор за възлагане на управлението на дружеството (Приложение № 1), в срока по т. 5 от настоящото решение, в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.

В тридневен срок от провеждането на конкурса ще се внесе в общинския съвет доклад за определяне на представилия се успешно кандидат и класиране по ред на следващите участници.

Приложение: Образец на заявление.

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА,

Кмет на Община Каварна