КОНКУРСИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка с Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 13, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Каварна.

Общински съвет – Каварна В изпълнение на Решение № 28 по Протокол № 5 от проведено заседание наОбщински съвет – Каварна на 30.01.2024 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за възлагане управлението на

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА” ЕООД

I. Изисквания към кандидатите - До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно- квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.2. Да бъдат български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които:

 1. имат завършено висше образование;
 2. имат най-малко 5 години професионален опит;
 3. не са поставени под запрещение;
 4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 5. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 6. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1,т.1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 13. не са общински съветник, кмет, зам.-кмет, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност;
 14. които работят по трудов договор или служебно правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
 15. отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
 • Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

II. Необходими документи - Кандидатите в срок до 30 календарни дни след публикуването на обявата за конкурса подават писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация от лицето за съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия и изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
 • Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и стаж;
 • Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността.
 • Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период.

            III. Ред за кандидатстване - За участие в конкурса се подава заявление (свободен текст) по т. II, към което се прилагат 2 плика:

 • Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
 • Плик №2 съдържа разработката, представляваща Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период.
 • Пликове №1 и №2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
 • За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

 

 

VI. Ред за провеждане на конкурса - Конкурсът се провежда на три етапа:

ETAП -1: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.

            До следващия етап се допускат кандидатите, чиито заявления и документи отговарят на изискванията по т. I, определени с решение на Общинския съвет.

ETAП -2: Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период.

            Пликът с разработката се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решение на Общинския съвет.

            До следващия етап на събеседване се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

 • Съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
 • Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
 • Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
 • Логическа структура на разработката;
 • Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

ETAП -3: Събеседване с кандидатите.

            Тема - предмет на събеседването: „Мястото на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД, ГР.КАВАРНА в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, финансова политика и бъдещо развитие“.

            Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 • Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
 • Степен на познаване на нормативната уредба;
 • Способност да се планират и взимат управленски решения;
 • Административни умения, професионални и делови качества;
 • Комуникативни способности и организационни способности;
 • Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

            Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по разработката и събеседването.

          V. Място и срок за подаване на документи:

Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т.II се подават в запечатан непрозрачен плик, в Деловодството на Общински съвет – Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица” №26 ет. ст. 302. в 30 дневен срок считано от датата на  публикуване на настоящото обявление на интернет страниците на община Каварна.

          VI.  Ден и мяста за провеждане на конкурса:

          Конкурсът ще се проведе на петия работен ден след изтичане на срока за подаване на документи от 10:00 часа в сградата на Община Каварна, Заседателна зала на Общински съвет ет.3. ст. 301.

            В деня на конкурса да се представят дипломи и приложения към тях в оригинал, за справка.

          VII. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

          Tаблото за Информация на Община Каварна.

          VIII. Утвърден проект на договор за възлагане на управлението се предоставя на кандидатите при подаване на документите.