КОНКУРСИ

Конкурс за възлагане управлението на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - КАВАРНА” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка с Наредба No 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 13, ал.1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Община Каварна.

Общински съвет - Каварна
В изпълнение на Решение № 669 по Протокол № 56 от проведено заседание на Общински съвет – Каварна на 20.06.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане управлението на
“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - КАВАРНА” ЕООД
за срок от 5 години от датата на сключване на договора за управление
при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите - До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. Съгласно чл.16 ал.3 от Закона за лечебните заведения - Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.2. Да бъдат български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. имат завършено висше образование;
2. имат най-малко 5 години професионален опит;
3. не са поставени под запрещение;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
5. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
6. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. не заемат висшапубличнадлъжностпочл.6,ал.1,т.1-38и41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. не са общински съветник, кмет, зам.-кмет, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност;

14. които работят по трудов договор или служебно правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

* Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

II. Необходими документи - Кандидатите в срок до 30 календарни дни след публикуването на обявата за конкурса подават писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

• Декларация от лицето за съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия и изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
• Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
• Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и стаж;
• Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността.
• Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период.
• Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване – участие в конкурс;.
• Удостоверение за несъстоятелност като едноличен търговец или дружество от Агенция по вписвания.

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

III. Ред за кандидатстване - За участие в конкурса се подава заявление (свободен текст) по т. II, към което се прилагат 2 плика поставени в общ запечатан плик

• Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; /Върху плика се изписва: Плик №1 , името на кандидата и дружеството за което кандидатства/
• Плик №2 съдържа разработката, представляваща Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период; /Върху плика се изписва: Плик №2, името на кандидата и дружеството за което кандидатства/
• Пликове №1 и №2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. /Върху плика се изписва името на кандидата, имейл и телефон за връзка, дружеството за което кандидатства и входящия номер под който се завежда в Деловодството на Общински съвет - Каварна като преносителя се информира за него/
• За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
* Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно
* Заявленията за участие и Плика съдържащ - Пликове №1 и №2 се подават и зъвеждат с един и същ вх. номер всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч в Деловодството на Общински съвет – Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица”No26 ет. ст. 302 - административната сграда на Община Каварна.

* При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

VI. Ред за провеждане на конкурса - Конкурсът се провежда на три етапа:
ETAP -1: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

• В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.
• До следващия етап се допускат кандидатите чийто заявления и документи отговарят на изискванията по т. I, определени с решение на Общинския съвет.

* След отваряне и проверка на представените документи комисията съобщава за допуснатите, недопуснатите кандидати и насрочва ETAP -2 с допуснатите кандидати.

*До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет - Каварна или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи;

ETAP -2: Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период.
Пликът с разработката се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решение на Общинския съвет. До следващия етап на събеседване се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира по Приложение № 6 – Методика за оценяване на кандидатите въз основа на следните критерии:

• Съответствие на проекта с нормативната уредба;
• Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
• Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
• Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
• Логическа структура на разработката;
• Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
* Всеки от членовете на комисията попълва формуляр (приложение № 4) за оценка на разработката на програмата за развитие и дейността на лечебното заведение за петгодишен период, за всеки един от кандидатите.
* След след оценяването комисията съобщава оценките и за допуснатите, недопуснатите кандидати и насрочва ETAP -3 с допуснатите кандидати.

ETAP -3: Събеседване с кандидатите.
Тема - предмет на събеседването: „Мястото на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I- КАВАРНА” ЕООД, ГР.КАВАРНА в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, финансова политика и бъдещо развитие“.
Оценката от проведеното събеседване се формира по Приложение № 6 – Методика за оценяване на кандидатите въз основа на следните критерии:
• Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
• Степен на познаване на нормативната уредба;
• Способност да се планират и взимат управленски решения;
• Административни умения, професионални и делови качества;
• Комуникативни способности и организационни способности;
• Способност за обективни преценки и представяне на адекватноразрешение на конкретен проблем.
Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система съгласно Приложение № 6 – Методика за оценяване на кандидатите въз основа на посочените критерии, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по Приложение № 6 – Методика за оценяване на кандидатите въз основа на посочените критерии на разработката и на събеседването.

V. Място и срок за подаване на документи:
• Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т.II се подават в Деловодството на Общински съвет – Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица”No26 ет. ст. 302.

• Срок за подаване на документите за участие, е от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден от 19.09.2023 г. до на 19.10.2023 год.

VI. Ден и мяста за провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на петия ден след изтичане на срока за подаване на документи 24.10.2023 г.от 10:00 часа в сградата на Община Каварна, Заседателна зала на Общински съвет ет.3. ст. 301.

* В деня на конкурса да се представят дипломи и приложения към тях в оригинал, за справка.

VII. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Tаблото за Информация на Община Каварна.

VIII. Цялата информация и документация относно организирането, провеждането и оценяването на участниците в конкурса – Обявата с условията за участие и Приложенията към нея, са публикувани на официалния уеб сайт на общината - WWW.KAVARNA.BG / ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ / КОНКУРСИ или на следния линк:
https://www.kavarna.bg/informatsiya-i-uslugi/konkursi

Методика за оценяване      Документи за участие