КОНКУРСИ

Kонкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

Валидно до: 04.07 2021г. 17:00 ч.

ОБЩИНА КАВАРНА

Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,

На основание Решение № 246 по Протокол №23 от 26.02.2021 г. на Общински съвет Каварна

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за избор на директор на  ОП "Чиркаман"  гр. Каварна със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50.  

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

• Висше образование; образователна степен „бакалавър” или „магистър”;

• Общ трудов стаж или професионален опит: не по-малко от 3 години;

• Свидетелство за управление на МПС;

• Компютърна грамотност;

• Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица, които:

- от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

- участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходна дейност;

- заема длъжност в ръководни органи на търговски дружества;

- са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;

- са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на общинско еднолично търговско дружество;

- са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на кметства, кметски наместници, заместник - кметове на общини, секретари на общини;

- са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на кмета, заместник-кмета, кмет на кметство, секретаря на общината;

- са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавна или общинска администрация;

- работят по трудов договор с друг работодател;

- имат регистрирана фирма;

- имат финансови задължения към община Каварна

2. Срок на договора за управление: 3 години.

3. Необходимите документи.

3.1. Заявление за участие в конкурса – (по образец);

3.2.Мотивационно писмо;

3.3. Автобиография;

3.4. Актуално свидетелство за съдимост;

3.5. Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;

3.6. Копие от трудова или служебна книжка;

3.7. Карта за предварителен медицински преглед (оригинал);

3.8. Свидетелство за управление на МПС (копие);

3.9. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност (по образец);

3.11. Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период;

4. Място и срок:

Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица" № 26, в срок от 14 четиринадесет дни от обявяването на конкурса в един регионален и един местен вестник, и на интернет страницата на община Каварна.

Същите следва да се поставят в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и наименованието  на длъжността, за която кандидатстват.

Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

5. Конкурсът да е присъствен и да се проведе на три етапа:

I етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период;

II етап - представяне от кандидатите на Програма за развитие на дейността на ОП "Чиракман" гр. Каварна за тригодишен период;

III етап - събеседване с кандидатите.

6. Настоящия директора на ОП "Чиракман", гр. Каварна предоставя за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското предприятие, в срока по т.4.

7. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно темите - предмет на събеседването, изготвени от комисията за провеждане на конкурса, образец на заявление по т. 3.1 в срока по т. 4., в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.

8. Оценяването на кандидатите се извършва от комисия от пет члена, от които двама представители на общинска администрация и трима общински съветници.

   Елена Балтаджиева:/П

   кмет на Община Каварна