Конкурси

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

27.07.2020

Публикувано на: 27.07.2020 г. Валидно до: 11.08.2020 г., 17:00 ч.   Обявление Община Каварна гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26, На основание Решение № 135 по Протокол №14 от 30.06.2020 г. на Общински съвет Каварна обявява конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна 1. Основни изисквания към кандидатите: 1.1. да притежават...

Конкурс за възлагане на управлението на „Медицински Център І - Каварна” ЕООД гр.Каварна

14.02.2020

Публикувано на: 14.02. 2020 г. Валидно до: 16. 03. 2020 г., 17:00 ч.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. „Добротица” № 26    На основание Решение № 52 по Протокол № 6 от 28.01.2020 г.   Обявява конкурс за възлагане  на управлението на „Медицински Център І - Каварна” ЕООД гр.Каварна            ...

Kонкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна

14.02.2020

Публикувано на: 14.02. 2020 г. Валидно до: 16. 03. 2020 г., 17:00 ч.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА ул. „Добротица” № 26            На основание Решение № 51 по Протокол № 6 от 28.01.2020 г.    Обявява конкурс за възлагане на на управлението на „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна   1. Обявява конкурс за...

Обявление за конкурс за длъжността „Директор Детска градина”

18.06.2018

  Публикувано на: 18.06. 2018г. Валидно до: 18.07.2018г., 17:00 ч.    О Б Щ И Н А   КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 АЛ.2 И ЧЛ.91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.217, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  И ЗАПОВЕД №400./18.06.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА   ОБЯВЯВА КОНКУРС за...

П Р О Т О К О Л № 2 отностно заседание за избор на директор на Исторически музей-Каварна

23.04.2018

                                         П Р О Т О К О Л № 2      Днес, 20.04.2018г. от 10.00ч. в  Община Каварна, гр.Каварна, ул.”Добротица” № 26, се проведе...

Протокол №1 на конкурса за заемане длъжността „Директор” на Исторически музей Каварна

29.03.2018

П Р О Т О К О Л №1 на конкурса за заемане длъжността  „Директор” на Исторически музей Каварна, съгласуван с Министерството на културата, чрез писмо с вх № РД-01-7262/15.01.2018г. на зам. министър на културата - Анелия Гешева, обявен със Заповед №60/09.02.2018г. на кмета на община Каварна, издадена  на осн. чл.44, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда във...

Протокол № 3 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

20.03.2018

                                         П Р О Т О К О Л № 3   на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение №...

Протокол №2 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

16.03.2018

  П Р О Т О К О Л №2 на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018 г. на кмета на...

Конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” - Протокол №1

14.03.2018

 П Р О Т О К О Л №1 на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018г. на кмета на община...

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

26.02.2018

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие  "Чиракман", гр. Каварна    Публикувано на: 26.02. 2018г. Валидно до: 12.03 2018 г., 17:00 ч.   О Б Я В Л Е Н И Е          ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 414 по Протокол №31 от 02.02.2018г....