КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Петък, 20.10.2023г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Петък, 20.10.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Петък, 20.10.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Петък, 20.10.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Петък, 20.10.2023г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Петък, 20.10.2023г.

14:30

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №446 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

2. Докладна записка №469 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

3. Докладна записка №470 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Деспина Ставрева Петрова.

4. Докладна записка №471 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Савов Ников.

5. Докладна записка №472 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Иванов Петров.

          6. Докладна записка №478 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          7. Докладна записка №479 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

          8. Докладна записка №483 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

9. Докладна записка №485 относно: Приемане на статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищно образование и в областта на културата.

10. Докладна записка №488 относно: Преразглеждане на Решение №738 по Протокол №59/19.09.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-45 на Областния управител на област Добрич.

          11. Докладна записка №489 относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 година на „Бизоне“ ЕООД.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

1. Докладна записка №446 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

2. Докладна записка №469 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

3. Докладна записка №478 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

4. Докладна записка №479 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

5. Докладна записка №481 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т.57 – О.Т.60 – О.Т.60а – О.Т.60б и образуване на три нови самостоятелни УПИ в кв. 4 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево.

6. Докладна записка №482 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т.51 и О.Т.53 и образуване на нов самостоятелен УПИ в кв. 4 и кв. 9 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево, общ. Каварна, с идентичен с ПИ с идентификатор 57861.501.62 по КК и КР на с. П. Чунчево, общ. Каварна.

          7. Докладна записка №483 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

8. Докладна записка №485 относно: Приемане на статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищно образование и в областта на културата.

9. Докладна записка №488 относно: Преразглеждане на Решение №738 по Протокол №59/19.09.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-45 на Областния управител на област Добрич.

         

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №469 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

2. Докладна записка №481 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т.57 – О.Т.60 – О.Т.60а – О.Т.60б и образуване на три нови самостоятелни УПИ в кв. 4 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево.

3. Докладна записка №482 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т.51 и О.Т.53 и образуване на нов самостоятелен УПИ в кв. 4 и кв. 9 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево, общ. Каварна, с идентичен с ПИ с идентификатор 57861.501.62 по КК и КР на с. П. Чунчево, общ. Каварна.

4. Докладна записка №485 относно: Приемане на статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищно образование и в областта на културата.

5. Докладна записка №488 относно: Преразглеждане на Решение №738 по Протокол №59/19.09.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-45 на Областния управител на област Добрич.

          6. Докладна записка №489 относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 година на „Бизоне“ ЕООД.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка №469 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

2. Докладна записка №485 относно: Приемане на статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищно образование и в областта на културата.

3. Докладна записка №488 относно: Преразглеждане на Решение №738 по Протокол №59/19.09.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-45 на Областния управител на област Добрич.

         

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка №469 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

2. Докладна записка №470 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Деспина Ставрева Петрова.

3. Докладна записка №471 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Савов Ников.

4. Докладна записка №472 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Иванов Петров.

5. Докладна записка №485 относно: Приемане на статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищно образование и в областта на културата.

6. Докладна записка №488 относно: Преразглеждане на Решение №738 по Протокол №59/19.09.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-45 на Областния управител на област Добрич.

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №446 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

          2. Докладна записка №469 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

3. Докладна записка №470 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Деспина Ставрева Петрова.

          4. Докладна записка №471 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Савов Ников.

5. Докладна записка №472 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Иванов Петров.

          6. Докладна записка №478 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

7. Докладна записка №479 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

8. Докладна записка №481 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т.57 – О.Т.60 – О.Т.60а – О.Т.60б и образуване на три нови самостоятелни УПИ в кв. 4 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево.

9. Докладна записка №482 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т.51 и О.Т.53 и образуване на нов самостоятелен УПИ в кв. 4 и кв. 9 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево, общ. Каварна, с идентичен с ПИ с идентификатор 57861.501.62 по КК и КР на с. П. Чунчево, общ. Каварна.

          10. Докладна записка №483 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          11. Докладна записка №484 относно: Продажба на МПС- общинска собственост.

12. Докладна записка №485 относно: Приемане на статут за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищно образование и в областта на културата.

          13. Докладна записка №488 относно: Преразглеждане на Решение №738 по Протокол №59/19.09.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-45 на Областния управител на област Добрич.

          14. Докладна записка №489 относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 година на „Бизоне“ ЕООД.