КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮлИ 2023 ГОДИНА

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Понеделник, 24.07.2023г.

09:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Понеделник, 24.07.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Понеделник, 24.07.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Понеделник, 24.07.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Понеделник, 24.07.2023г.

14:30

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Понеделник, 24.07.2023г.

15:30

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка № 333 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Било, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2. Докладна записка № 335 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно схема, за извършване на обслужваща дейност в с. Топола, общ. Каварна.

3. Докладна записка № 336 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

4. Докладна записка № 339 относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка № 340 относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

6. Докладна записка № 342 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка № 343 относно: Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

8. Докладна записка №345 относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

9. Докладна записка № 346 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

10. Докладна записка № 347 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

11. Докладна записка № 348 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

12. Докладна записка № 350 относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

13. Докладна записка № 351 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

14. Докладна записка № 352 относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

15. Докладна записка № 353 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

16. Докладна записка № 354 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

17. Докладна записка № 355 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

18. Докладна записка № 356 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

19. Докладна записка № 357 относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

20. Докладна записка № 358 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

21. Докладна записка № 359 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Местна инициативна група (МИГ) Каварна- Шабла.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка № 333 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Било, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2. Докладна записка № 335 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно схема, за извършване на обслужваща дейност в с. Топола, общ. Каварна.

3. Докладна записка № 336 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

4. Докладна записка № 339 относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка № 340 относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

6. Докладна записка № 343 относно: Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

7. Докладна записка №345 относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

8. Докладна записка № 346 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

9. Докладна записка № 347 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

10. Докладна записка № 350 относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

11. Докладна записка № 351 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

12. Докладна записка № 352 относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

13. Докладна записка № 353 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

14. Докладна записка № 354 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

15. Докладна записка № 355 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

16. Докладна записка № 357 относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

17. Докладна записка № 358 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

18. Докладна записка № 359 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Местна инициативна група (МИГ) Каварна- Шабла.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка № 333 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Било, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2. Докладна записка № 335 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно схема, за извършване на обслужваща дейност в с. Топола, общ. Каварна.

3. Докладна записка № 339 относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

4. Докладна записка № 342 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

5. Докладна записка №345 относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

6.Докладна записка №348 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка № 350 относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

8. Докладна записка № 351 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

9. Докладна записка № 352 относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

10. Докладна записка № 356 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

11. Докладна записка № 357 относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

12. Докладна записка № 358 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

13. Докладна записка № 359 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Местна инициативна група (МИГ) Каварна- Шабла.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка №345 относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

2. Докладна записка № 350 относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

3. Докладна записка № 351 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

4. Докладна записка № 352 относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

5. Докладна записка № 357 относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка № 340 относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

2. Докладна записка №345 относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

3. Докладна записка № 350 относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

4. Докладна записка № 351 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

5. Докладна записка № 352 относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

6. Докладна записка № 357 относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка № 333 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Било, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

2. Докладна записка № 335 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно схема, за извършване на обслужваща дейност в с. Топола, общ. Каварна.

3. Докладна записка № 336 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

4. Докладна записка № 339 относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка № 340 относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

6. Докладна записка № 342 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка № 343 относно: Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

8. Докладна записка №345 относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

9. Докладна записка № 346 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

10. Докладна записка № 347 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

11. Докладна записка №348 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

12. Докладна записка № 350 относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

13. Докладна записка № 351 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

14. Докладна записка № 352 относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

15. Докладна записка № 353 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

16. Докладна записка № 354 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

17. Докладна записка № 355 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

18. Докладна записка № 356 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

19. Докладна записка № 357 относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

20. Докладна записка № 358 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

21. Докладна записка № 359 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Местна инициативна група (МИГ) Каварна- Шабла.