КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец май 2023 година

 

 

 

КОМИСИЯ 

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 18.05.2023г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 18.05.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 18.05.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 18.05.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 18.05.2023г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 18.05.2023г.

15:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №203 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛИЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

2. Докладна записка №204 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

3. Докладна записка №214 относно: Прекратяване на съсобственост на поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

4. Докладна записка  №224 относно: Предложение за присъждане на награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

5. Докладна записка №228 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост.

6. Докладна записка №230 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

7. Докладна записка №232 относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 03.01.2023г. до 30.04.2023г.

8. Докладна записка №239 относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект за обслужваща търговска дейност.

9. Докладна записка №240 относно: Изменение и допълнение на Решение №636/27.04.2023г. на Общински съвет – Каварна, за Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общински ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

10. Докладна записка №241 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

11. Докладна записка №242 относно: Прехвърляне в Община Каварна на активи собственост на „Каварна“ ЕООД- в ликвидация гр. Каварна.

12. Докладна записка №244  относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински недвижими имоти за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти- наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

13. Докладна записка №245 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

 

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №214 относно: Прекратяване на съсобственост на поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

2. Докладна записка №228 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост.

3. Докладна записка №230 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

4. Докладна записка №238 относно: Даване на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на СНЦ Клуб „Атлет културизъм“.

5. Докладна записка №239 относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект за обслужваща търговска дейност.

6. Докладна записка №241 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка №244  относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински недвижими имоти за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти- наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

8. Докладна записка №245 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

 

 

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №203 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛИЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

2. Докладна записка №204 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

3. Докладна записка №214 относно: Прекратяване на съсобственост на поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

4. Докладна записка №228 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост.

5. Докладна записка №239 относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект за обслужваща търговска дейност.

6. Докладна записка №241 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка №244  относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински недвижими имоти за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти- наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

8. Докладна записка №245 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

 

 

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“ 

1. Докладна записка  №224 относно: Предложение за присъждане на награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

2. Докладна записка №238 относно: Даване на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на СНЦ Клуб „Атлет културизъм“.

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка №203 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛИЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

2. Докладна записка №204 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

3. Докладна записка №238 относно: Даване на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на СНЦ Клуб „Атлет културизъм“.

4. Докладна записка №240 относно: Изменение и допълнение на Решение №636/27.04.2023г. на Общински съвет – Каварна, за Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общински ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №203 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛИЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

2. Докладна записка №204 относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

3. Докладна записка №214 относно: Прекратяване на съсобственост на поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

4. Докладна записка  №224 относно: Предложение за присъждане на награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

5. Докладна записка №228 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост.

6. Докладна записка №230 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

7. Докладна записка №232 относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 03.01.2023г. до 30.04.2023г.

8. Докладна записка №238 относно: Даване на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на СНЦ Клуб „Атлет културизъм“.

9. Докладна записка №239 относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект за обслужваща търговска дейност.

10. Докладна записка №240 относно: Изменение и допълнение на Решение №636/27.04.2023г. на Общински съвет – Каварна, за Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общински ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

11. Докладна записка №241 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

12. Докладна записка №242 относно: Прехвърляне в Община Каварна на активи собственост на „Каварна“ ЕООД- в ликвидация гр. Каварна.

13. Докладна записка №244  относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински недвижими имоти за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти- наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

14. Докладна записка №245 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.