КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА .

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2023 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Петък, 21.04.2023г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Петък, 21.04.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Петък, 21.04.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Петък, 21.04.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Петък, 21.04.2023г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Петък, 21.04.2023г.

15:00

часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

          1. Докладна записка №163 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.

          2. Докладна записка №174 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост  с. Било, община Каварна.

          3. Докладна записка №175 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          4. Докладна записка №176 относно: Упълномощаване на кмета на община Каварна- Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество“- Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9 от 31.03.2023г. проект „Черноморска електромобилност“, ИСУН №BGENVIRONMENT-4.004-0010 по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

          5. Докладна записка №181 относно: Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Каварна- Шабла“ по проект №BG06RDNP001-19.610.0098 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за BOMP програмен период 2023-2027г. на територията на МИГ Каварна- Шабла по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностните местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

          6. Докладна записка №186 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

          7. Докладна записка №188 относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белгун, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и сключване на договор.

          8. Докладна записка №189 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Челопечене, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор.

          9. Докладна записка №191 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          10. Докладна записка №192 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

          11. Докладна записка №193 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

          12. Докладна записка №194 относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

          13. Докладна записка №197 относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

          14. Докладна записка №198 относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

          15. Докладна записка №199 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

            1. Докладна записка №163 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.

          2. Докладна записка №174 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост  с. Било, община Каварна.

          3. Докладна записка №175 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          4. Докладна записка №186 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

          5. Докладна записка №188 относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белгун, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и сключване на договор.

          6. Докладна записка №189 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Челопечене, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор.

          7. Докладна записка №191 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          8. Докладна записка №192 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

          9. Докладна записка №193 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

          10. Докладна записка №194 относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

          11. Докладна записка №195 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

            12. Докладна записка №197 относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

          13. Докладна записка №198 относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

          14. Докладна записка №199 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

                1. Докладна записка №174 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост  с. Било, община Каварна.

          2. Докладна записка №176 относно: Упълномощаване на кмета на община Каварна- Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество“- Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9 от 31.03.2023г. проект „Черноморска електромобилност“, ИСУН №BGENVIRONMENT-4.004-0010 по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

          3. Докладна записка №181 относно: Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Каварна- Шабла“ по проект №BG06RDNP001-19.610.0098 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за BOMP програмен период 2023-2027г. на територията на МИГ Каварна- Шабла по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностните местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

          4. Докладна записка №188 относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белгун, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и сключване на договор.

          5. Докладна записка №189 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Челопечене, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор.

          6. Докладна записка №192 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

          7. Докладна записка №193 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

          8. Докладна записка №194 относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

          9. Докладна записка №197 относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

          10. Докладна записка №198 относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

          11. Докладна записка №199 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

                 1. Докладна записка №187 относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №194 относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

          3. Докладна записка №197 относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

          4. Докладна записка №198 относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

          5. Докладна записка №199 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

          1. Докладна записка №194 относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

                2. Докладна записка №196 относно: Покана от съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич“ АД град Добрич за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ- Добрич АД насрочено за 19.05.2023г. 

          3. Докладна записка №197 относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

          4. Докладна записка №198 относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

          5. Докладна записка №199 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“            

          1. Докладна записка №163 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.

          2. Докладна записка №174 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост  с. Било, община Каварна.

          3. Докладна записка №175 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          4. Докладна записка №176 относно: Упълномощаване на кмета на община Каварна- Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество“- Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9 от 31.03.2023г. проект „Черноморска електромобилност“, ИСУН №BGENVIRONMENT-4.004-0010 по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

          5. Докладна записка №181 относно: Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Каварна- Шабла“ по проект №BG06RDNP001-19.610.0098 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за BOMP програмен период 2023-2027г. на територията на МИГ Каварна- Шабла по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностните местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

          6. Докладна записка №186 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

          7. Докладна записка №188 относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белгун, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и сключване на договор.

          8. Докладна записка №189 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Челопечене, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор.

                9. Докладна записка №187 относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

          10. Докладна записка №191 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          11. Докладна записка №192 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

          12. Докладна записка №193 относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

          13. Докладна записка №194 относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

          14. Докладна записка №195 относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          15. Докладна записка №196 относно: Покана от съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич“ АД град Добрич за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ- Добрич АД насрочено за 19.05.2023г.  

            16. Докладна записка №197 относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

          17. Докладна записка №198 относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

          18. Докладна записка №199 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.