НОВИНИ

ГРАФИК за провеждане на заседанията през месец декември 2022 година

                                     

На основание чл. 41 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна при следния:

 

                                             ГРАФИК

за провеждане на заседанията през месец декември 2022 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 22.12.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 22.12.2022г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 22.12.2022г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 22.12.2022г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 22.12.2022г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 22.12.2022г.

15:00

часа

 

Заседанието на Общински съвет – Каварна се предвижда да се проведе на 30.12.2022 г. (четвъртък) от 10.00 ч..

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №301, находяща се в сградата на Община Каварна, ет. 3.

 

Докладни записки включени в

Дневния ред на заседанията на Постоянните комисии през месец декември 2022 година:

 

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година – Водеща комисия.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

3. Докладна записка с вх. №606 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Водеща комисия- „„Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

4. Докладна записка с вх. №545 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

5. Докладна записка с вх. №498 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

6. Докладна записка с вх. №497 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Крупен, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

7. Докладна записка вх. №556 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

8. Докладна записка вх. №547 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Българево, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

9. Докладна записка вх. №546 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

10. Докладна записка вх. №594 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Селце, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

11. Докладна записка вх. №595 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Раковски, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

12. Докладна записка вх. №596 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село  Вранино, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

13. Докладна записка вх. №598 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, град Каварна, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

14. Докладна записка вх. №599 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

15. Докладна записка вх. №572 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Поручик Чунчево, община Каварна.

Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

16. Докладна записка вх. №605 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за съгласие за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

17. Докладна записка с вх. №597 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

18. Докладна записка с вх. №601 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на външно ел. захранване на ППС №4401 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в обхвата на ПИ 05009.501.235 по КККР на село Божурец, община Каварна.

Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

19. Докладна записка с вх. №602 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове).

Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

20. Докладна записка с вх. №600 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ с кабелни шкафове).

Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

21. Докладна записка с вх. №604 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и продължение на същ. Клон от КТП2 „Топола“.

Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

22. Докладна записка с вх. №593 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие на поправка на явна фактическа грешка КККР, касаеща ПИ 12173.24.126 и ПИ 12173.24.127  по КККР на село Вранино, община Каварна .

Водеща комисия-„Териториално развитие и инвестиционни дейности“

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

 

 

На основание чл. 45, ал. 2 и ал.4  от

Правилника за организацията и

дейността на  Общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието

му с общинската администрация,

свиквам заседание на:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“, при следния проект за Дневен ред:

 

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година – Водеща комисия. - Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. №606 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка с вх. №545 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола, община Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. №498 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. №497 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Крупен, община Каварна. – Водеща комисия

7. Докладна записка вх. №556 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна. – Водеща комисия

8. Докладна записка вх. №547 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Българево, община Каварна. – Водеща комисия

9. Докладна записка вх. №546 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. – Водеща комисия

10. Докладна записка вх. №594 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Селце, община Каварна. – Водеща комисия

11. Докладна записка вх. №595 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Раковски, община Каварна. – Водеща комисия

12. Докладна записка вх. №596 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село  Вранино, община Каварна. – Водеща комисия

13. Докладна записка вх. №598 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, град Каварна, община Каварна. – Водеща комисия

14. Докладна записка вх. №599 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна. – Водеща комисия

15. Докладна записка вх. №572 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Поручик Чунчево, община Каварна. – Водеща комисия

16. Докладна записка вх. №605 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за съгласие за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

17. Докладна записка с вх. №597 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

 

Дата на уведомление: 20.12.2022 г.

 

 

 

На основание чл. 45, ал. 2 и ал.4  от

Правилника за организацията и

дейността на  Общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието

му с общинската администрация,

свиквам заседание на

Постоянна комисия по

 „Териториално развитие и инвестиционни дейности“ , при следния проект за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година.

3. Докладна записка с вх. №606 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. . - Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №545 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола, община Каварна.

5. Докладна записка с вх. №498 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

6. Докладна записка с вх. №497 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Крупен, община Каварна.

7. Докладна записка вх. №556 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

8. Докладна записка вх. №547 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Българево, община Каварна.

9. Докладна записка вх. №546 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

10. Докладна записка вх. №594 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Селце, община Каварна.

11. Докладна записка вх. №595 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Раковски, община Каварна.

12. Докладна записка вх. №596 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село  Вранино, община Каварна.

13. Докладна записка вх. №598 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, град Каварна, община Каварна.

14. Докладна записка вх. №599 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

15. Докладна записка вх. №572 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Поручик Чунчево, община Каварна.

16. Докладна записка вх. №605 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за съгласие за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх. №597 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

18. Докладна записка с вх. №601 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на външно ел. захранване на ППС №4401 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в обхвата на ПИ 05009.501.235 по КККР на село Божурец, община Каварна. . - Водеща комисия

19. Докладна записка с вх. №602 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове). . - Водеща комисия

20. Докладна записка с вх. №600 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ с кабелни шкафове). . - Водеща комисия

21. Докладна записка с вх. №604 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и продължение на същ. Клон от КТП2 „Топола“. . - Водеща комисия

22. Докладна записка с вх. №593 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие на поправка на явна фактическа грешка КККР, касаеща ПИ 12173.24.126 и ПИ 12173.24.127  по КККР на село Вранино, община Каварна . . - Водеща комисия

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

 

Дата на уведомление: 20.12.2022 г.

На основание чл. 45, ал. 2 и ал.4  от

Правилника за организацията и

дейността на  Общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието

му с общинската администрация,

свиквам заседание на

Постоянна комисия по

 „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“ , при следния проект за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година – Водеща комисия.

 

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година.

3. Докладна записка с вх. №606 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. №605 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за съгласие за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка с вх. №597 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

Дата на уведомление: 20.12.2022 г.

На основание чл. 45, ал. 2 и ал.4  от

Правилника за организацията и

дейността на  Общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието

му с общинската администрация,

свиквам заседание на

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“ , при следния проект за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година – Водеща комисия. Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година. – Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

 

Дата на уведомление: 20.12.2022 г.

На основание чл. 45, ал. 2 и ал.4  от

Правилника за организацията и

дейността на  Общинския съвет,

неговите комисии и взаимодействието

му с общинската администрация,

свиквам заседание на

Постоянна комисия по

„Здравеопазване, спорт и социални дейности“ , при следния проект за Дневен ред:

 

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година – Водеща комисия. Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година. – Водеща комисия- „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

Дата на уведомление: 20.12.2022 г.

 

На основание чл. 45, ал. 2 и ал.4  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,свиквам заседание на Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт, на интереси“ при следния проект за Дневен ред:

1. Докладна записка с вх. №607 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година – Водеща комисия.

2. Докладна записка с вх. №603 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година.

3. Докладна записка с вх. №606 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. - Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. №545 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола, община Каварна.

5. Докладна записка с вх. №498 относно предложение от председателя на Общински съвет Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

6. Докладна записка с вх. №497 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Крупен, община Каварна.

7. Докладна записка вх. №556 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

8. Докладна записка вх. №547 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Българево, община Каварна.

9. Докладна записка вх. №546 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна. Водеща комисия-„Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

10. Докладна записка вх. №594 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Селце, община Каварна

11. Докладна записка вх. №595 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Раковски, община Каварна.

12. Докладна записка вх. №596 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село  Вранино, община Каварна.

13. Докладна записка вх. №598 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, град Каварна, община Каварна.

14. Докладна записка вх. №599 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

15. Докладна записка вх. №572 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Поручик Чунчево, община Каварна.

16. Докладна записка вх. №605 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за съгласие за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх. №597 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

18. Докладна записка с вх. №601 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на външно ел. захранване на ППС №4401 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в обхвата на ПИ 05009.501.235 по КККР на село Божурец, община Каварна.

19. Докладна записка с вх. №602 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове).

20. Докладна записка с вх. №600 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ с кабелни шкафове).

21. Докладна записка с вх. №604 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и продължение на същ. Клон от КТП2 „Топола“.

22. Докладна записка с вх. №593 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие на поправка на явна фактическа грешка КККР, касаеща ПИ 12173.24.126 и ПИ 12173.24.127  по КККР на село Вранино, община Каварна .

ЙОРДАН  СТОЯНОВ /п/

Председател на Общински съвет – Каварна

 

Дата на уведомление: 20.12.2022 г.