КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец октомври 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 19.10.2021г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 19.10.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 19.10.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 19.10.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 19.10.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 19.10.2021г.

15:00 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 1277 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“.

2. Докладна записка с вх.№ 1278 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“.

3. Докладна записка с вх.№ 1280 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

4. Докладна записка с вх.№ 1281 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

5. Докладна записка с вх.№ 1282 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

6. Докладна записка с вх.№ 1283 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

7. Докладна записка с вх.№ 1284 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 1285 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 1286 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на право на ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в землището на с. Българево.

10. Докладна записка с вх.№ 1287 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

11. Докладна записка с вх. № 1288 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

12. Докладна записка с вх. № 1290 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

13. Докладна записка с вх. № 1291 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

14. Докладна записка с вх.№ 1292 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 1293 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

16. Докладна записка с вх.№ 1294 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1295 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в землището на гр. Каварна. – Водеща комисия

18. Докладна записка с вх.№ 1296 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена орна земя“ в землището на гр. Каварна. – Водеща комисия

19. Докладна записка с вх.№ 1297 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

20. Докладна записка с вх. № 1300 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. – Водеща комисия

21. Докладна записка с вх. № 1301 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. – Водеща комисия

22. Докладна записка с вх.№ 1303 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2021г. по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“.

23. Докладна записка с вх.№ 1304 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1277 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“.

2. Докладна записка с вх.№ 1278 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“.

3. Докладна записка с вх.№ 1280 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 1281 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1282 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 1283 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 1284 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 1285 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 1286 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на право на ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в землището на с. Българево.

10. Докладна записка с вх.№ 1287 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх. № 1288 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. – Водеща комисия

12. Докладна записка с вх. № 1290 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

13. Докладна записка с вх. № 1291 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

14. Докладна записка с вх.№ 1293 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ – Водеща комисия

15. Докладна записка с вх.№ 1294 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

16. Докладна записка с вх.№ 1295 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в землището на гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1296 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена орна земя“ в землището на гр. Каварна.

18. Докладна записка с вх.№ 1297 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. – Водеща комисия

19. Докладна записка с вх.№ 1298 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ с идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна. – Водеща комисия

20. Докладна записка с вх.№ 1299 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I в кв. 70 по регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна. – Водеща комисия

21. Докладна записка с вх. № 1300 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

22. Докладна записка с вх. № 1301 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 1286 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на право на ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в землището на с. Българево. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 1292 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 1293 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

4. Докладна записка с вх.№ 1294 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 1295 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в землището на гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1296 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена орна земя“ в землището на гр. Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 1297 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Докладна записка с вх. № 1300 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

9. Докладна записка с вх. № 1301 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1293 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

2. Докладна записка с вх. № 1300 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

3. Докладна записка с вх. № 1301 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

4. Разглеждане на уведомление от Мария Костадинова – председател на ЧН на НЧ „Съгласие-1890“ и Ивелина Павлова – секретар на НЧ „Съгласие-1890“ относно нужда от спешен ремонт на покрива на НЧ „Съгласие-1890“.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1293 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

2. Докладна записка с вх. № 1300 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

3. Докладна записка с вх. № 1301 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 1277 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 1278 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 1280 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

4. Докладна записка с вх.№ 1281 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

5. Докладна записка с вх.№ 1282 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

6. Докладна записка с вх.№ 1283 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

7. Докладна записка с вх.№ 1284 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 1285 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 1286 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на право на ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в землището на с. Българево.

10. Докладна записка с вх.№ 1287 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

11. Докладна записка с вх. № 1288 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

12. Докладна записка с вх. № 1290 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

13. Докладна записка с вх. № 1291 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

14. Докладна записка с вх.№ 1292 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 1293 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

16. Докладна записка с вх.№ 1294 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1295 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в землището на гр. Каварна.

18. Докладна записка с вх.№ 1296 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена орна земя“ в землището на гр. Каварна.

19. Докладна записка с вх.№ 1297 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

20. Докладна записка с вх.№ 1298 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ с идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна.

21. Докладна записка с вх.№ 1299 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I в кв. 70 по регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна.

22. Докладна записка с вх. № 1300 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

23. Докладна записка с вх. № 1301 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

24. Докладна записка с вх.№ 1303 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2021г. по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“. – Водеща комисия

25. Докладна записка с вх.№ 1304 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич. – Водеща комисия

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 30 %, при спазване на всички въведени мерки.