НОВИНИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 23.11.2021г.

10:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 23.11.2021г.

11:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 23.11.2021г.

11:30 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 23.11.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 23.11.2021г.

14:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 23.11.2021г.

15:30 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 1335 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“, финансиран със средства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 1346 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 1347 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите по Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“, финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1360 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 1361 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

8. Докладна записка с вх.№ 1362 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 1363 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

10. Докладна записка с вх.№ 1364 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

11. Докладна записка с вх.№ 1365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

12. Докладна записка с вх.№ 1366 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.

13. Докладна записка с вх.№ 1367 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

14. Докладна записка с вх.№ 1368 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 1369 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

16. Докладна записка с вх.№ 1370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

18. Докладна записка с вх.№ 1372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2021г. – 2022г.

19. Докладна записка с вх.№ 1373 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

20. Докладна записка с вх.№ 1374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

21. Докладна записка с вх.№ 1375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична общинска собственост в гр. Каварна.

22. Докладна записка с вх. № 1378 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

23. Докладна записка с вх.№1379 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1335 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“, финансиран със средства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

3. Докладна записка с вх.№ 1346 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 1359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1360 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1361 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 1362 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. - Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 1363 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. –  Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 1364 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. – Водеща комисия

10. Докладна записка с вх.№ 1365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх.№ 1366 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. – Водеща комисия

12. Докладна записка с вх.№ 1367 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. – Водеща комисия

13. Докладна записка с вх.№ 1372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2021г. – 2022г. – Водеща комисия

14. Докладна записка с вх.№ 1373 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

15. Докладна записка с вх.№ 1376 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна. – Водеща комисия

16. Докладна записка с вх. № 1378 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

17. Докладна записка с вх.№1379 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1346 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

3. Докладна записка с вх.№ 1360 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 1368 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1369 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 1370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 1371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 1373 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. – Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 1374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

10. Докладна записка с вх.№ 1375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх. № 1378 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

12. Докладна записка с вх.№1379 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх. № 1378 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

3. Докладна записка с вх.№1379 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1347 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите по Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“, финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

3. Докладна записка с вх.№ 1373 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка с вх.№ 1374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 1375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична общинска собственост в гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх. № 1378 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

7. Докладна записка с вх.№1379 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1335 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“, финансиран със средства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

3. Докладна записка с вх.№ 1346 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 1347 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите по Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“, финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

5. Докладна записка с вх.№ 1359 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1360 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 1361 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

8. Докладна записка с вх.№ 1362 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 1363 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

10. Докладна записка с вх.№ 1364 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

11. Докладна записка с вх.№ 1365 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

12. Докладна записка с вх.№ 1366 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.

13. Докладна записка с вх.№ 1367 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

14. Докладна записка с вх.№ 1368 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 1369 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

16. Докладна записка с вх.№ 1370 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1371 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

18. Докладна записка с вх.№ 1372 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2021г. – 2022г.

19. Докладна записка с вх.№ 1373 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

20. Докладна записка с вх.№ 1374 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

21. Докладна записка с вх.№ 1375 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична общинска собственост в гр. Каварна.

22. Докладна записка с вх.№ 1376 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за Частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна.

23. Докладна записка с вх. № 1378 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. – Водеща комисия

24. Докладна записка с вх.№1379 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. – Водеща комисия

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 30 %, при спазване на всички въведени мерки.