НОВИНИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 21.12.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 21.12.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 21.12.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 21.12.2021г.

13:30 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 21.12.2021г.

13:30 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 21.12.2021г.

15:00 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 1412 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

2. Докладна записка с вх.№ 1414 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

3. Докладна записка с вх.№ 1415 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.

4. Докладна записка с вх.№ 1416 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

5. Докладна записка с вх.№ 1418 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021г. до 11.11.2021г. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 1429 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 1430 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№ 1433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 1434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

10. Докладна записка с вх.№1435 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021г. – 30.11.2021г. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1412 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 1413 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 1418 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021г. до 11.11.2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 1419 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Кадастралната карта /КК/ и Кадастралните регистри /КР/ на общ. Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1420 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 1421 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 1422 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 1429 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

9. Докладна записка с вх.№ 1430 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост. – Водеща комисия

10. Докладна записка с вх.№ 1431 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 07257.40.27, преминаващо през ПИ с идентификатори 07257.40.384 и 07257.40.385 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх.№ 1432 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за подземен електропровод CpH и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна преминаващи през ПИ с идентификатори 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1 и 72693.19.378 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна. – Водеща комисия

12. Докладна записка с вх.№ 1433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

13. Докладна записка с вх.№ 1434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

14. Докладна записка с вх.№ 1435 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021г. – 30.11.2021г.

15. Искания от граждани.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 1412 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

2. Докладна записка с вх.№ 1414 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 1415 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 1416 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1418 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021г. до 11.11.2021г.

6. Докладна записка с вх.№ 1429 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

7. Докладна записка с вх.№ 1430 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№ 1434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

9. Докладна записка с вх.№ 1435 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021г. – 30.11.2021г.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1418 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021г. до 11.11.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1429 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1435 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021г. – 30.11.2021г.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1418 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021г. до 11.11.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1429 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1435 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021г. – 30.11.2021г.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 1412 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

2. Докладна записка с вх.№ 1413 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

3. Докладна записка с вх.№ 1414 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 1415 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.

5. Докладна записка с вх.№ 1416 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 1418 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2021г. до 11.11.2021г.

7. Докладна записка с вх.№ 1419 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Кадастралната карта /КК/ и Кадастралните регистри /КР/ на общ. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 1420 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.

9. Докладна записка с вх.№ 1421 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

10. Докладна записка с вх.№ 1422 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

11. Докладна записка с вх.№ 1429 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година.

12. Докладна записка с вх.№ 1430 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

13. Докладна записка с вх.№ 1431 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 07257.40.27, преминаващо през ПИ с идентификатори 07257.40.384 и 07257.40.385 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

14. Докладна записка с вх.№ 1432 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за подземен електропровод CpH и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна преминаващи през ПИ с идентификатори 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1 и 72693.19.378 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 1433 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

16. Докладна записка с вх.№ 1434 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. – Водеща комисия

17. Докладна записка с вх.№ 1435 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 10.05.2021г. – 30.11.2021г.

С оглед обявената Епидемична обстановка, гражданите на общината ще бъдат допускани в залата спрямо заповедта на министъра на здравеопазването с № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991от 02.12.2021 г.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж