НОВИНИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2022 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 18.01.2022г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 18.01.2022г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 18.01.2022г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 18.01.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 18.01.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 18.01.2022г.

14:30 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 20 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имотите – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

7. Докладна записка с вх. № 21 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP0001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх. № 19 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP0001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич– Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

10. Докладна записка с вх.№ 18 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане изработката на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

5. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

6. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

7. Докладна записка с вх.№ 20 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имотите – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна– Водеща комисия

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 20 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имотите – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

7. Докладна записка с вх. № 21 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP0001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

8. Докладна записка с вх. № 19 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP0001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

9. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

10. Докладна записка с вх.№ 18 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане изработката на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна.

С оглед обявената Епидемична обстановка, граждани и гости на общината ще бъдат допускани в залата спрямо действащите към момента на провеждане на заседанието разпоредби  на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.