КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2022 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 10.02.2022г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 10.02.2022г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 10.02.2022г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 10.02.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 10.02.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 10.02.2022г.

14:30 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 20 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

7. Докладна записка с вх. № 21 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 19 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ – Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 67 относно предложение от група общински съветници, с искане за изработване на Проект за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ.

10. Докладна записка с вх.№ 70 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

11. Искания от граждани.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

5. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

7. Докладна записка с вх.№ 18 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане изработката на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 67 относно предложение от група общински съветници, с искане за изработване на Проект за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ.

9. Докладна записка с вх.№ 70 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

10. Искания от граждани.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост. –  Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

6. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

7. Докладна записка с вх.№ 20 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година. – Водеща комисия

8. Докладна записка с вх.№ 67 относно предложение от група общински съветници, с искане за изработване на Проект за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ.

9. Докладна записка с вх.№ 70 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

10. Искания от граждани.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

5. Докладна записка с вх.№ 67 относно предложение от група общински съветници, с искане за изработване на Проект за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ.

6. Докладна записка с вх.№ 70 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 67 относно предложение от група общински съветници, с искане за изработване на Проект за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ.

6. Докладна записка с вх.№ 70 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

7. Искания от граждани.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 13 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 15 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

3. Докладна записка с вх.№ 16 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с  общински жилища за 2022 година.

4. Докладна записка с вх.№ 20 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 14 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 17 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване и приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД гр. Добрич

7. Докладна записка с вх. № 21 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

8. Докладна записка с вх. № 19 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

9. Докладна записка с вх.№ 22 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна

10. Докладна записка с вх.№ 18 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане изработката на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна.

11. Докладна записка с вх.№ 67 относно предложение от група общински съветници, с искане за изработване на Проект за Наредба за реда и условията за разрешаване за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ. – Водеща комисия

12. Докладна записка с вх.№ 70 относно предложение от председателя на общинския съвет, с искане за попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна. – Водеща комисия

13. Искания от граждани.

С оглед обявената Епидемична обстановка, гражданите на общината ще бъдат допускани в залата спрямо заповедта на министъра на здравеопазването с № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991от 02.12.2021 г.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.