ЗАСЕДАНИЯ

ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 23 МАЙ 2024Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Десетото заседание на Общински съвет – Каварна на

23 май 2024 година  /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка №305

относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

2. Докладна записка №320

относно: Приемане на правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

3. Докладна записка №295

относно: Прекратяване и обявяване в ликвидация на „Бизоне“ ЕООД.

4. Докладна записка №291

относно: Одобряване на извършваните разходи за командировки на Кмета на община за периода от 01.02.2024г до 30.04.2024г.

5. Докладна записка №315

относно: Преразглеждане на Решение №133 по Протокол №9/30.04.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-8/13.05.2024г. на Областния управител на област Добрич.

6.  Докладна записка №300

относно: Приемане на Общински план за действие на община Каварна за 2024- 2027г. в изпълнение на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г.

7. Докладна записка №297

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

8. Докладна записка № 301

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.

9. Докладна записка № 302

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

10. Докладна записка №316

относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2023г.- 30.04.2024г.

11. Докладна записка №299

относно: Покана от съвета на директорите на“ Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, град Добрич насрочено за 31.05.2024 година.

12. Докладна записка №304

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

13. Докладна записка №306

относно: Продажба на поземлен имот чатна общинска собственост в гр. Каварна.

14. Докладна записка №307

относно: Прекратяване на разрешително за водовземане от минерални води №2161 0045/11.05.2013г.

15. Докладна записка №308

относно: Процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо водовземно съоръжение Р-54х Каварна.

16. Докладна записка №298

 относно: Предложение за присъждане на награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

Председател на Общинския съвет