ЗАСЕДАНИЯ

ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 30 АПРИЛ 2024Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

Дата на уведомление:24.04.2024г.                                                                                                                                                                             

ДО                                                                                 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА,

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

Деветото заседание на Общински съвет – Каварна на

30 април 2024 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №262

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Черноморска електромобилност“ с АДБФП №Д-33-9 от 31.03.2023г. по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

2. Докладна записка №263

относно: Предложение за сключване на споразумение за логистично обезпечаване на полицейски служители от Република Румъния, за участие им в съвместна патрулно- постова дейност за гарантиране сигурността, опазването на обществен ред и противодействие на престъпността на територията на община Каварна през активния летен туристически сезон.

 3. Докладна записка №264

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Младенова Начкова.

4. Докладна записка №265

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Тодорова Стойкова.

5. Докладна записка №270

 относно: План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптация към изменението на климата на община Каварна за периода 2023-2030 година.

6. Докладна записка №273

относно: Назначаване временно изпълняващ длъжността директор на ОП „Чиракман“.

7. Докладна записка №257

относно: Приемане на Годишен финансов отчет /ГФО/ за 2023г. на дружеството „Медицински център I Каварна“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

8. Докладна записка №258

относно: Приемане на Годишен финансов отчет /ГФО/ за 2023г. на дружеството „Многопрофилна болница за активно лечение- Каварна“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

9. Докладна записка №278

относно: Приемане отчета за дейността и резултатите на общинско предприятие „Чиракман“ – Каварна през отчетната 2023г.

10. Докладна записка №267

относно: Процедура по преиздаване на разрешително за водовземане от минерални води чрез съществуващо водовземно съоръжение Вн- 39 Каварна.

11. Докладна записка №269

относно: Приемане на крайния ликвидационен баланс на „Каварна“ ЕООД – в ликвидация и приключване на процедура за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

12. Докладна записка №204

относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общински недвижим имот в гр. Каварна.

13. Докладна записка №205

относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общински недвижим имот в гр. Каварна.

14. Докладна записка №230

относно: Продажба на имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

15. Докладна записка №231

относно: Продажба на имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

16. Докладна записка №260

относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот публична общинска собственост в условията на публичен търг с явно наддаване.

 17. Докладна записка №232

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

 18. Докладна записка №233

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

19. Докладна записка №250

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

20. Докладна записка №251

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

 21. Докладна записка №252

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

 22. Докладна записка №253

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

23. Докладна записка №268

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

24. Докладна записка №271

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.171 по ККР на с. Нейково, общ. Каварна.