ЗАСЕДАНИЯ

ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 28 МАРТ 2024Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

Осмото заседание на Общински съвет – Каварна на

28 март 2024 година  /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка №140

относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

 2. Докладна записка №176

относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

3. Докладна записка №129

относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

4. Докладна записка №141

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

5. Докладна записка №143

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

6. Докладна записка №162

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

7. Докладна записка №145

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, общ. Каварна.

8. Докладна записка №108

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. Община Каварна.

9. Докладна записка №109

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

10. Докладна записка №164

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна

11. Докладна записка №171

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

12. Докладна записка №124

относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

13. Докладна записка №175

относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

14. Докладна записка №193

относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

15. Докладна записка №163

относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот в условията на публичен търг с явно наддаване.

16. Докладна записка №169

относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот публична общинска собственост в условията на публичен търг с явно наддаване.

17. Докладна записка №194

относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

18. Докладна записка №177

относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

19. Докладна записка №198

относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на населените места считано от 01.01.2024г.

20. Докладна записка №199

относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в експертна комисия за определяне на предложените за награда за присъждане на годишни награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и в областта на културата.

21. Докладна записка №153

относно: Даване съгласие и допускане изработване на проект за Проект устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ и план- схема /ПС/ за трасе на поземлен електропровод 20 кV и изместване на част от трасе с одобрен с Решение №80/30.05.2006г. ПУП-ПП.

22. Докладна записка №178

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.26.157 по КККР на с. Нейково, общ. Каварна.

23. Докладна записка №179

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.24.191 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

24. Докладна записка №180

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.26.159 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

25. Докладна записка №181

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.153 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

26. Докладна записка №182

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.19.183 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

27. Докладна записка №183

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.157 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

28. Докладна записка №184

 относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.9.170 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

29. Докладна записка №185

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.170 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

30. Докладна записка №186

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.25.152 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

31. Докладна записка №187

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.15.150 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

32. Докладна записка №188

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.144 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

33. Докладна записка №189

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.25.162 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

34. Докладна записка №190

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.19.181 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

35. Докладна записка №191

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.25.138 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

36. Докладна записка №192

относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.146 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

Председател на Общинския съвет