ЗАСЕДАНИЯ

СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 12 МАРТ 2024Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗАЕДНО С ДОКЛАДНИТЕ ЗАПИСКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА КОМИСИИТЕ В СЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/ ПОДСЕКЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ

Дата на уведомление:05.03.2024г.                                                                                                                                                                 

ДО                                                                                  

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА,

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

П О К А Н А на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ

Седмото заседание на Общински съвет – Каварна на 12 март 2024 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка №127

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Черноморска електромобилност“ с АДБФП № Д-33-9 от 31.03.2023г. по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

2. Докладна записка №126

относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

3. Докладна записка №142

относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

4. Докладна записка №132

 относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

5. Докладна записка №128

относно: Отдаване под наем на недвижим имот- спортен обект публична общинска собственост.

6. Докладна записка №151

относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

7. Докладна записка №146

относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

 

ПЕНКО ГЕОРГИЕВ

Зам.- председател на Общинския съвет

/Съгласно Уведомление с №148/01.03.2024г./