ЗАСЕДАНИЯ

ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 16 ФЕВРУАРИ 2024Г. /ПЕТЪК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

Дата на уведомление:09.02.2024г

 
ДО:

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА,

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,

КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Шестото заседание на Общински съвет – Каварна на 16 февруари 2024 година /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка №66
относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

2. Докладна записка №67
относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

3. Докладна записка №56
относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

4. Докладна записка №63
относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

5. Докладна записка №81
относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.

6. Докладна записка №69
относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

7. Докладна записка №70
относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

8. Докладна записка №64
относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

9. Докладна записка №71
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, терен на петно, находящ се в с. Топола, м. „Иканталъка“, КК „Карвуна“.

10. Докладна записка №72
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, община Каварна.

11. Докладна записка №73
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

12. Докладна записка №82
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

13. Докладна записка №83
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

14. Докладна записка №103
относно: Утвърждаване броя на кметските наместници в Община Каварна, във връзка с чл. 25 от ПМС № 13/29.01.2024 г.

15. Становище
относно: Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства.

ХРИСТО ХРИСТОВ
Председател на Общинския съвет