ЗАСЕДАНИЯ

ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 30 ЯНУАРИ 2024Г. /ВТОРНИК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

Дата на уведомление: 24.01.2024г.                                                                                                                                                                  

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

петото заседание на Общински съвет – Каварна на

30 януари 2024 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №582 

относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 

относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

 

3. Докладна записка №49 

относно: Назначаване временно изпълняващ длъжността директор на ОП „Чиракман“.

4. Докладна записка №16 

относно: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027г.

5. Докладна записка №24 

относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

6. Докладна записка №35

относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

7. Докладна записка №37 

относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

8. Докладна записка №40 

относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

 

9. Докладна записка №39 

относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

 

10. Докладна записка №22 

относно: Определяне на имотите- частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2024г.

11. Докладна записка №31 

относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

12. Докладна записка №42 

относно: Даване на съгласие за безвъзмездно ползване на спортен обект – частна общинска собственост – Спортна зала „Олимпиада“ в полза на спортните клубове по чл. 12 от ЗФВС.

 

13. Докладна записка №46 

относно: Определяне представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

14. Докладна записка №29 

относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

 

15. Докладна записка №1 

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

16. Докладна записка №2 

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

17. Докладна записка №3 

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

18. Докладна записка №4 

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.

19. Докладна записка №25

относно: Отдаване под наем на терен, представляващ части от два имота в условията на публичен търг с явно наддаване.

 

20. Докладна записка №30 

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

 

21. Докладна записка №34

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

22. Докладна записка №36 

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Раковски, община Каварна.

23. Докладна записка №32 

относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ част от улична регулация от О.Т.33 до О.Т.35 по плана за регулация /ПР/ на с. Българево, об. Каварна, в обхвата на ПИ имот с идентификатор 07257.501.707 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

 

24. Докладна записка №33 

относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи собственост на ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ гр. Каварна.

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

Председател на Общинския съвет