ЗАСЕДАНИЯ

ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 28 ДЕКЕМВРИ2023г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

четвъртото заседание на Общински съвет – Каварна на

28 декември 2023 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №583

относно: Актуализация на бюджета на Община Каварна за 2023 година.

2. Докладна записка №581

относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

 

3. Докладна записка №572

относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

 

4. Докладна записка №554

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

 

5. Докладна записка №556

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

 

6. Докладна записка №557

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

 

7. Докладна записка №577

относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 

8. Докладна записка №573

относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

 

9. Докладна записка №568

 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

Председател на Общинския съвет