ЗАСЕДАНИЯ

ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 05 ДЕКЕМВРИ2023г. /ВТОРНИК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

третото заседание на Общински съвет – Каварна на

05 декември 2023 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №537

относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

2. Докладна записка №534

относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД- в ликвидация, което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

 

3. Докладна записка №510

относно: Отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване- полски пътища, включени в споразумение, за разпределяне на масивите за ползване на територията на община Каварна за стопанската 2023-2024г.

 

4. Докладна записка №527

относно Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

 

5. Докладна записка №528

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

 

6. Докладна записка №541

относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване на общинска движима вещ

7. Докладна записка №521

относно: Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I- КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

8. Докладна записка №523

относно: Преразглеждане на Решение № 761 по Протокол №60/26.10.2023г. съгласно ЗАПОВЕД № АдК-04-46/08.11.2023г. на Областния управител на област Добрич.

9. Докладна записка №535

относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на населените места.

10. Докладна записка №538

относно: Изразяване на съгласие за изкореняване и засаждане на лозови насаждения в отдадена под наем земеделска земя- „лозя“ от общинския поземлен фонд.

11. Докладна записка №532

относно: Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общинския съвет.

12. Докладна записка №522

относно: Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ).

13. Докладна записка №531

относно: Приемане на председателя на Общински съвет – Каварна за член на Националната асоциация на председателите на общинските съвети (НАПОС) в Република България.

14. Докладна записка №544

относно: Определяне на представител на Общински съвет – Каварна в областния съвет за развитие на област Добрич.

 

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

Председател на Общинския съвет