ЗАСЕДАНИЯ

ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 20 НОЕМВРИ 2023г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,  КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Второто заседание на Общинския съвет – Каварна на

20 ноември 2023 година  /понеделник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка №512

относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет – Каварна.

2. Докладна записка №513

относно: Избор на членове и председатели на постоянните комисии към  Общински съвет – Каварна.