ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на 20 юни 2023 година /вторник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

петдесет и шестото заседание на Общинския съвет – Каварна на

20 юни 2023 година  /вторник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №243

относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

 

2. Докладна записка №298

относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

3. Докладна записка №306

относно: Приемане за информация на доклад № ДИД7-ДЧ-1/29.03.2023 г. и заключение към него, съставени при извършена финансова инспекция на Община Каварна от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

4. Докладна записка №286

относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I- КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

5. Докладна записка №290

относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

6. Докладна записка №313

относно: Актуализация на годишната програма за разпореждане с имоти.

 

7. Докладна записка №291

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

 

8. Докладна записка №292

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост находящ се в гр. Каварна.

9. Докладна записка №258

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 

10. Докладна записка №300

относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

11. Докладна записка №301

относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

 

12. Докладна записка №302

относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

13. Докладна записка №259

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

14. Докладна записка №260

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 

15. Докладна записка №261

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

16. Докладна записка №262

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 

17. Докладна записка №282

относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

 

18. Докладна записка №283

относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

 

19. Докладна записка №285

относно: Прекратяване на съсобственост в с. Селце, общ. Каварна.

 

20. Докладна записка №299

относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

 

21. Докладна записка №263

относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за подземен електропровод СрН и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна преминаващ през ПИ с идентификатор 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1 и 72693.19.378 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна.

 

22. Докладна записка №297

относно: Изменение и Допълнение на Решение №599 по Протокол №52 от 28.02.2023г. за разходване на месечните обезпечение и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, дължими за 2023г.

 

23. Докладна записка №264

относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за захранване на водопровод за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35064.118.42, от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35064.38.16 по КК и КР на гр. Каварна.

 

24. Докладна записка №265

относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя тръбни кладенци заедно с прилежащите им съоръжения, трасета за захранващи кабели и трасета за два броя подземни водопроводи захранващи резервоар за поливни нужди в Поземлен имот с идентификатор 65543.23.3 по КК и КР на с. Св. Никола, общ, Каварна.

 

25. Докладна записка №266

относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен /захранващ/ водопровод за Поземлен имот с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

 

26. Докладна записка №307

относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII в кв. 103 и част от улична регулация между О.Т.288 – О.Т. 292 – О.Т.293 по плана за регулация /ПР/ на гр. Каварна, общ. Каварна.

 

27. Докладна записка №280

относно: Преразглеждане на Решение №641 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-27 на Областния управител на област Добрич.

 

28. Докладна записка №281

относно: Преразглеждане на Решение №649 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-26 на Областния управител на област Добрич.

 

29. Докладна записка №295

относно: Преразглеждане на Решение №664 по Протокол №55/22.05.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №ѝаН-04-30 на Областния управител на област Добрич.

 

 

 

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна