ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и четвърто заседание на Общинския съвет – Каварна на 27 април 2023 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на

27 април 2023 година  /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

          1. Докладна записка №194

относно: Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

 

 

          2. Докладна записка №176

относно: Упълномощаване на кмета на община Каварна- Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество“- Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-9 от 31.03.2023г. проект „Черноморска електромобилност“, ИСУН №BGENVIRONMENT-4.004-0010 по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

 

 

          3. Докладна записка №181

относно: Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Каварна- Шабла“ по проект №BG06RDNP001-19.610.0098 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за BOMP програмен период 2023-2027г. на територията на МИГ Каварна- Шабла по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностните местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

 

          4. Докладна записка №196

относно: Покана от съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич“ АД град Добрич за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ- Добрич АД насрочено за 19.05.2023г. 

 

 

          5. Докладна записка №195

относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

 

          6. Докладна записка №187

относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

 

          7. Докладна записка №188

относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белгун, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и сключване на договор.

 

          8. Докладна записка №189

относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Челопечене, общ. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор.

 

          9. Докладна записка №163

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.

 

          10. Докладна записка №175

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

 

          11. Докладна записка №186

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

 

          12. Докладна записка №191

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

 

          13. Докладна записка №192

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

 

          14. Докладна записка №174

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост  с. Било, община Каварна.

 

            15. Докладна записка №197

относно: Преразглеждане на Решение №619, т. III по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-17 на Областния управител на област Добрич.

 

          16. Докладна записка №198

относно: Преразглеждане на Решение №632 по Протокол №53/24.03.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №Адк-04-18 на Областния управител на област Добрич.

 

          17. Докладна записка №199

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна