ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 24 март 2023 година /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

П О К А Н А на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ

петдесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 24 март 2023 година  /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

          1. Докладна записка №121

относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Каварна 2023-2026г. 

          2. Докладна записка №141

относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

          3. Докладна записка №139

относно: Избор на членове и създаване на „Временна комисия по изготвяне на политиката на управление и тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно от държавата на община Каварна за срок от 25 години“.

          4. Докладна записка №144

относно: Приключване ликвидацията на „Каварна“ ЕООД – в ликвидация и прехвърляне в Община Каварна на активи на „Каварна“ ЕООД, гр. Каварна.      

          5. Докладна записка №122

относно: Покана от съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ – АД град Добрич насрочено за 31.03.2023 г.

          6. Докладна записка №140

относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          7. Докладна записка №115

относно: Определяне на началната годишна цена при отдаване под наем празни поземлени имоти в урбанизирана територия.     

          8. Докладна записка №131

относно: Допълване и изменение на Решение №589 по Протокол №51/26.01.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2023/2024 година.

         9. Докладна записка №136

относно: Допълване и изменение на Решение №597 по Протокол №52/28.02.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          10. Докладна записка №114

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

          11. Докладна записка №133

относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви“, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

          12. Докладна записка №134

относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и  сключване на договор за наем.

 

          13. Докладна записка №132

относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, трайно предназначение на територията: земеделска, със смесен начин на трайно ползване, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.  

          14. Докладна записка №128

 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема, в с. Топола, общ. Каварна.

          15. Докладна записка №129

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

          16. Докладна записка №135

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.       

          17. Докладна записка №138

относно: Преразглеждане на Решение № 606 по Протокол № 52/ 28.02.2023г. съгласно Заповед № АдК-04-15/10.03.2023г. на Областен управител – Добрич.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна