НОВИНИ

Петдесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 февруари 2023 година /вторник/ от 14:00 часа

Изх. № 103/ 22.02.2023 год.

Дата на уведомление:23.02.2023г.                                                                                                                                                                 

ДО                                                                                  

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА,

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

петдесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на

28 февруари 2023 година  /вторник/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка № 52

относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна. 

 1. Докладна записка № 69

Относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг.

 1. Докладна записка № 75

относно: Определяне пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

 1. Докладна записка № 76

относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строително и монтажните работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

 1. Докладна записка № 87

относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона  за управление на отпадъците за 2023 г.

 1. Докладна записка № 90

относно: Намаляване на капитала на „Бизоне“ ЕООД.

 1. Докладна записка № 98

относно: Финансова корекция по Проект „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектор на туризма“ Реф. № 16.412.017, e-MS: ROBG-191, в изпълнение на Договор №60226/ 17.05.2017 г., финансиран по програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния- България.

 1. Докладна записка № 83

относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

 1. Докладна записка № 82

относно: Отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.

 1. Докладна записка № 88

относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги е с. Българево, общ. Каварна.

 1. Докладна записка № 89

относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно одобрена схема, за извършване на търговска дейност в КК „Карвуна“, местност Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна.

 1. Докладна записка № 91

относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

 1. Докладна записка № 44

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 45

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 46

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 47

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 48

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 51

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 50

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 1. Докладна записка № 49

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Белгун, община Каварна.

 1. Докладна записка № 30

относно: Допускане изработване на проект за Подробно устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя тръбни кладенци заедно с прилежащите им съоръжения, трасета за захранващи кабели и трасета за два броя подземни водопроводни захранващи резервоар за поливни нужди в Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65543.23.3 по КК и КР на с. Св. Никола, общ. Каварна.

 1. Докладна записка № 56

относно: Допусната техническа грешка в т. 1 и т. 2 на Решение №576 по Протокол №50 от 30.12.2022 г. на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна.

 

 1. Докладна записка № 84

относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна