ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и първото заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 януари 2023 година /петък/ от 14:00 часа

          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петдесет и първото заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 януари 2023 година  /петък/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

          1. Докладна записка №16 относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна по Процедура №BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

          2. Докладна записка №25 относно: Намерение за кандидатстване на община Каварна по Процедура №BG-RRP-1.008 „Модернизация на образователната среда“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване на устойчивост.

          3. Докладна записка №13 относно: Преразглеждане на Решение №561  от Протокол № 50/30.12.2022 година по  ЗАПОВЕД № АдК-04-1/13.01.2023г на Областния управител на област Добрич.

          4. Докладна записка №12 относно: Преразглеждане на Решение №559 от от Протокол № 50/30.12.2022 година по  ЗАПОВЕД № АдК-04-2/13.01.2023г. на Областния управител на област Добрич.

          5. Докладна записка №23 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г..

          6. Докладна записка №24 относно: Определяне на пасища, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2023/2024г..

          7. Докладна записка №21 относно: Определяне на имоти- частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгл. ЗОС за 2023г..

          8. Докладна записка №620 относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ в с. Божурец.

          9. Докладна записка №10 относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ в с. Топола.

          10. Докладна записка №11 относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ в гр. Каварна.

          11. Докладна записка №15 относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.08.2022г. до 31.12.2022г..

          12. Докладна записка №18 относно: Покана от  съвета на директорите на „МБАЛ-Добрич“ АД град Добрич за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредното Общо събрание на „МБАЛ- Добрич“ АД насрочено за 15.02.2023г..

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна