ЗАСЕДАНИЯ

ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 30 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. (ПЕТЪК) ОТ 10:00 ЧАСА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петдесето заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 декември 2022 година  /петък/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. №607 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година

 

2. Докладна записка с вх. №603 относно приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година.

 

3. Докладна записка с вх. №606 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 

4. Докладна записка вх. № 611 относно предоставяне на минералната вода – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване от Община Каварна.

5. Докладна записка вх. № 610 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна.

6. Докладна записка с вх. № 609 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м. Старите лозя, общ. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 612 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топла, СО Топола, общ. Каварна.

8. Докладна записка с вх. №545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола, община Каварна.

9. Докладна записка с вх. № 498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

10. Докладна записка с вх. № 497 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Крупен, община Каварна.

11. Докладна записка вх. № 556 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

 

12. Докладна записка вх. №547 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Българево, община Каварна.

13. Докладна записка вх. №546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

14. Докладна записка вх. №594 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Селце, община Каварна.

15. Докладна записка вх. №595 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Раковски, община Каварна.

16. Докладна записка вх. №596 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село  Вранино, община Каварна.

17. Докладна записка вх. №598 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, град Каварна, община Каварна.

18. Докладна записка вх. №599 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Камен бряг, община Каварна.

19. Докладна записка вх. №572 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в, село Поручик Чунчево, община Каварна.

 

20. Докладна записка вх. №605 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

 

21. Докладна записка с вх. №597 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

22. Докладна записка с вх. №601 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на външно ел. захранване на ППС №4401 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в обхвата на ПИ 05009.501.235 по КККР на село Божурец, община Каварна.

23. Докладна записка с вх. №602 относно даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове).

 

24. Докладна записка с вх. №600 относно даване на съгласие и допускане за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ с кабелни шкафове).

25. Докладна записка с вх. №604 относно допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План схема /ПС/ към РП на СО Топола, село Топола, община Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и продължение на същ. Клон от КТП2 „Топола“.

26. Докладна записка с вх. № 593 относно даване на съгласие на поправка на явна фактическа грешка КККР, касаеща ПИ 12173.24.126 и ПИ 12173.24.127  по КККР на село Вранино, община Каварна.

 

27. Докладна записка с вх. № 609 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м. Старите лозя, общ. Каварна.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна