ЗАСЕДАНИЯ

Предстоящо заседание на Общински съвет Каварна на 30 август 2016 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тринадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 30.08.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година (докл. вх. № 335).
2. Приемане на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2015 година (докл. вх. № 346).
3. Приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2016 година (докл. вх. № 339).
4. Актуализация на бюджета на община Каварна за 2016 година (докл. вх. № 359).
5. Приемане на проектобюджета за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности (докл. вх. № 347).
6. Закупуване на МПС за нуждите на „МБАЛ-Каварна” ЕООД (докл. вх. № 345).
7. Промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища (докл. вх. № 348).
8. Промяна на начина на трайно ползване на пасище за други земеделски нужди в село Раковски, община Каварна (докл. вх. № 349).
9. Определяне на представител на община Каварна за участие в общото събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич (докл. вх. № 353 ).
10. Попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 355).
11. Преразглеждане на решение № 157 по протокол № 11 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 02.08.2016 г. (докл. вх. № 358).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ
Председател на Общински съвет - Каварна