ЗАСЕДАНИЯ

Двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 4 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и четвъртото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 4 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна (докл. вх. № 245).
2. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 243).
3. Продажба на поземлени имоти –частна общинска собственост, находящи се в село Било, община Каварна (докл. вх. № 240).
4. Замяна на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска частна собственост с имот, собственост на юридическо лице (докл. вх. № 242).
5. Прилагане на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на поземлени имоти, даване на съгласие за преобразуване от общинска публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с общински имот в село Селце, община Каварна (докл. вх. № 241).
6. Изменение на ПУП-ПР в с. Раковски, община Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ(докл. вх. № 244).
7. Одобряване на задание за проектиране на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляваща подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ електрически стълб в имот с  идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ Каварна (докл. вх. № 231).
8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Колева Шопова, живуща в гр. Каварна, ул. „Баба Тонка” № 2, за необходимостта от оперативни дейности на сина й Георги Йорданов Георгиев (докл. вх. № 238).
9. Даване на съгласие по постъпила молба вх. № РД-01-3108/08.06.2017г. от Илияна Константинова Василева за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (докл. вх. № 239).
10. Информация за състоянието на Футболен клуб „Калиакра” гр. Каварна (докл. вх. № 247).
11. Питания. 
12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Kаварна